Vrcholně středověká společnost – maturitní otázka z dějepisu

 

   Otázka: Vrcholně středověká společnost

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Kellner

 

 

 

 

Změny v zemědělství a vesnická kolonizace

 • roste počet obyvatel díky kvalitnějšímu zemědělství a oteplení podnebí
 • lidé se snaží získat co nejvíce úrodné půdy

 

Novinky v zemědělství

 • nový způsob zapřažení tažného zvířete->větší provzdušnění půdy a větší úroda
 • trojpolní systém hospodaření:jař,ozim,úhor
 • plodiny:obiloviny,oves,luštěniny,zelenina
 • hospodářská zvířata:hovězí dobytek,kůň,kozy a ovce
 • i přes mnohé pokroky stále dochází k hladomorům
 • většina obyvatelstva kvůli obživě žije na venkově

 

Vesnická kolonizace

 • více obyvatel->rozšiřování plochy obdělávané půdy->osidlování nového území->tj.kolonizace
 • ve 12.stol. většina půdy v Z Evropě kolonizována->kolonizace St a V Evropy
 • ve 12.stol. v ČZ začíná vnitřní kolonizace
 • Češi osidlují neobydlená území v ČZ
 • od 13.stol. v ČZ vnější kolonizace-ze Z Evropy(hlavně německých zemí) osidlování pohraničních území
 • cizí kolonisté přinesli nové právní zvyklosti-týkali se založení nové vsi->zakladatel(lokátor) nalezl vhodné místo, získal povolení od majitele, vyměřil parcely a polnosti->poté přivedl lidi, kteří se zabydleli a přeměnili půdu v pole
 • kolonisté jsou poddaní, musí odvádět stanovené dávky, robotovat
 • Jména vesnic: v této době vznikají často vesnice s názvem Lhota a Újezd
 • dochází k rozmachu vesnic->jejich síť je poměrně hustá->vzdálenosti jen několik km

 

Vesnický život

 • vesnice měla průměrně 50 domů
 • v blízkosti vždy voda
 • dům měl tři části:komora,síň,jizba
 • za domem dvůr s kůlnou,chlévem,stodolou, za dvorem sad a poté pole které sahalo až k lesu
 • nosili se jednoduché pláťené oděvy
 • odpočinek a volný čas pouze v zimě a jen krátce
 • celý život je určován polními pracemi
 • do manželství se vstupovalo ihned po dosažení dospělosti

 

Rozvoj měst

Příčiny rozvoje měst

 • od 11.stol. roste počet obyvatel->města jsou nutná jako centra řemesel a obchodu
 • rozšiřování peněz->lepší ochrana za hradbami
 • bezpečnost obchodování
 • oživení starých měst i budování nových(blízko řek, na obchodních cestách, u nalezišť drahých kovů)
 • některá města se budují tzv. na zeleném drnu
 • nejhustší síť měst-Francie,Belgie,Nizozemí,Porýní

 

Městská kolonizace

 • postup založení města-stejný jako u vesnic
 • založené na zeleném drnu(Č.Budějovice,Plzeň)
 • takto založená města mají pravidelný půdorys-jsou lépe uspořádaná
 • u nás většina měst spíše navazuje na starší řemeslnicko-kupecké osady(Brno,Olomouc)
 • většina obyvatel měst jsou kolonisté z německých oblastí

 

Města a jejich výsady

 • první město, které získalo výsady je Uničov-1223

 

města dělíme na:

 • královská-patřila panovníkovi
 • věnná-podléhali královně
 • horní-težba drahých kovů,panovníkova
 • poddanská-města patřící vrchnosti

 

privilegia,výsady:

 • stavba hradeb
 • soudní právo
 • hrdelní-popravy
 • pořádání trhů-jarmark
 • právo mílové(jediné tržiště v okruhu)
 • právo várečné(pivo)

 

věnná města (Dvůr Králové)

horní města (Jihlava,Kutná Hora)

 

Život ve měste

 • města platí daně vrchnosti
 • zástupce vrchnosti ve měste je rychtář
 • nejdůležitější je městská rada-12konšelů->po měsíci se střídají v roli purkmistra(předseda)-zasedali na radnici->ta je symbolem samostatnosti měst
 • v některých státech existovali samostatná města(Benátky,Florencie)

 

Vzhled města

 • samotné město je opevněno hradbami
 • lidé často stavěli domy za hradbami
 • města lákala vesničany, kteří jsou nespokojeni
 • domy přiléhaly těsně k sobe
 • ve městech bylo velké nebezpečí požárů
 • hygiena:splašky se házely do ulic
 • dláždění je málo časté
 • ve městech volně chodí prasata
 • snadné šíření nemocí

 

Městská společnost

 • plnoprávní obyvatelé města byli měšťané-vlastnil dům,vykonával řemeslo, musel platit daně
 • obchodníci lidé bez domu
 • nejbohatší jsou patriciáti-obchodníci
 • mistři řemesel-nejlepší v oboru, najímají si tovaryše a učně
 • jednotlivé obory se sdružují do cechů, sídlili v jedné ulici->slouží jako ochrana proti konkurenci

 

Pozdní středověk

Hospodářské potíže

 • v první polovině 14.stol. se hospodářství v Z a St Evropě dostalo do potíží
 • zemědělská kolonizace slábla, kolem roku 1350 ustala
 • mnohé vesnice pustly a zanikaly
 • klesá težba drahých kovů, ve velkých hloubkách nedostupné
 • hodnota mincí se snižuje->fakticky se snižují dávky, které mají pevně stanovenou hodnotu
 • mnoho šlechticů se věnuje lapkovství, královská moc je proti nim bezradná->ohrožování obchodu

 

Velké morové epidemie

 • velkou ranou pro Evropu je morová epidemie řádící v letech 1347-1352
 • mor napadá původně hlodavce(krys jsou plná města) a z nich se šíří na lidi
 • do Evropy zavlekly mor janovské lodě z Krymu
 • obyvatelstvo, které postrádalo imunitu bylo bezbranné
 • umřela az ¼ evropského obyvatelstva
 • lidé mor považovali za boží trest->zvýšení zbožnosti
 • někteří se domnívali, že za nemoc mohou žídé->pogromy na židy->tisíce nevinných mrtvých
 • ČZ jsou morem nezasaženy, díky příhodným přídoním podmínkám

 

Výboje osmanských turků

 • zatímco z Pyrenejského polo. se daří muslimské Maury vytlačovat, vrací se islám z jihovýchodu->osmanští turci
 • mladý stát vznikl v SZ Asii->rozšiřuje svou moc na úkor byzantské říše
 • v polovině 14.stol. překročili turci Dardanely a usídlili se na Balkáně

 

Murad I.

 • v čele osmanských turů
 • označen jako sultán
 • sjednotil pod svou vládu Malou Asii a část Balkánu
 • 1389 bitva na Kosově poli-Turci porazili srbského krále, brzy si podmanili i Bulharsko a ohrožovali Uhry
 • v polovině 15.stol. kontrolují většinu Balkánu
 • z byzantské říše zbyl jen Cařihrad a okolí
 • Osmanský stát se opírá o armádu->nejobávanější jsou janičáři-křesťanští chlapci, kteří jsou vojensky vychovávaní v oddané stoupence islámu
 • 1453 dobytí Konstantinopole

 

Papežství a církev

 • na počátku 14.stol. oslabena, papežové v Aviňonu
 • církev si topí v bohatství->vybírá peněžní dávky->stává se terčem kritiky
 • to vše vede k úpadku představi o jednotné křesťanské Evropě

 

Francie a Anglie za 100 leté války

Přičiny soupeření

 • 1328-končí vláda kapetovců, na trůn rod Valois
 • trůn si nárokuje anglický král Eduard III.
 • jádrem sporu jsou Flandry-bohaté území dnešní Belgie

 

Stoletá válka

 • 1337-válka začíná
 • 1346-bitva u Kresčaku, zahynul zde Jan Lucemburský(Angličané vítězí díky velkým lukům a žold. armádě)- >Anglie získala přístav Calais
 • na konci 14.stol angličané dál vítězí
 • 1415 bitva u Azincourtu-Anglie vítězí
 • 1420-anglický král Jindřich V si zajistil nástupnické právo na fr. trůn
 • Jindřich nečekaně umírá->velký odpor francouzů pod vedením Johanky z Arku->pomohla ke korunovaci Karla VII a dobyla Orleans->poté zajata a vydána angličanům, kteří ji upálili
 • její smrt vyburcovala francouze, za 20 let vytlačili angličany->těm zbylo jen Calais
 • 1453-definitivní konec války

 

Vliv války na život v Anglii a Francii

 • snižování počtu obyvatel
 • zvýšení daní->povstání jacquerie->potlačeno
 • ->povstání Wata Taylera->potlačeno
 • po skončení války se ve Fr. situace uklidnila
 • v Anglii došlo k válce růží(YorkovéxLancasterové)- >na trůn nastoupil Jindřich VII Tudor


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: