Velká francouzská revoluce a napoleonské války

 

   Otázka: Velká francouzská revoluce a napoleonské války

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Renata

 

 

 

 

v 2. pol. 18.st. – Francie absolutistickou monarchií, nejmocnější zemí Evropy, prochází dlouhodobou krizí (nákladný úřednický aparát, přepychový královský dvůr, dlouhé války)

zemědělství: nevznikají velkostatky, neúroda a hlad -> vzniku vzpour

– v řemeslné výrobě převažují cechy

– Francie je zaplavena levným zbožím z Anglie

– daně platí pouze třetí stav (měšťanstvo) – východiskem z této situace je zdanění šlechty a církve – brání se, tím, že je mohou vypsat pouze Generální stavy= stavov. shromáždění celé Francie (gen. stavy se naposledy sešly 1614)

hlasovací právo=  kdo platí daně nad určitou výší

– politická práva – pouze šlechta a duchovenstvo, neplatí daně

– ministři financí Turgot a Neckerchtěli změnit daňový systém->daně by platila i šlechta i duchovenstvo  ->neúspěch

– ve Francii nachází ohlas osvícenské myšlenky, hlásající spoluvládu a účast lidu na řízení stát. věcí

 

Ludvík XVI. (1774-92)

– nerozhodný, trochu neschopný, manželka Marie Antoinetta

– v květnu 1789 svolává do Versailles generální stavy – třetí stav se početně rovná oběma privilegovaným => spor o způsob hlasování – třetí stav chce hlasovat jednotlivě, privilegované dělené hlasování podle stavů

– po marném dohadování se třetí stav prohlásil za představitele celého národa = Národní shromáždění – červen 1789 (- později se k nim připojuje šlechta a duchovenstvo) – deklaruje suverenitu lidu – tímto fakticky začíná revoluce

– prohlásili se ústavodárným shromážděním, vypracovávají ústavu

– Ludvík chce zachovat absolutismus, ale pařížský lid se zmocnil zbraní a vytvořil revoluční správu

 

periodizace:

14.7. 1789 – 10.8. 1792

období ústavodárného a zákonodárného shromáždění a konstituční monarchie

 

10.8. 1792 – 2.6. 1793

období girondistického konventu + 21.9. 1792 vznik Francouzské republiky

 

2.6. 1793 – 27.7. 1794

období jakobínského konventu (jakobínské diktatury)

 

27.7. 1794 – 9.11. 1799

období termidorského konventu a direktoria

 

1.období

– 14.7.1789 se po Paříži rozšířila zpráva, že na Bastile jsou rozestavěna děla namířená na město = útok lidu na Bastilu (symbol absolutního režimu) = pádem Bastily a zřízením ozbrojené občanské národní gardy pod vedením generála Maria Josepha La Fayetta začala francouzská revoluce

– heslo revoluce „ svoboda, rovnost, bratrství“

– většina šlechty a duchovenstva prchá za hranice a připravuje odvetu

26. 8. 1789 bylo ústavodárným shromážděním přijato Prohlášení práv člověka a občana (spoluautor La Fayette), které deklarovalo:

– svobodu projevu

– svobodu vyznání

– svobodu shromažďovací

– právo vlastnit a podnikat

– decentralizace státní správy

– Francie rozdělena departmenty – v nich volena samospráva

– církev a duchovenstvo se dostává pod kontrolu státu

– daně platí všechny občané

– král převezen do Paříže jako rukojmí a internován na zámku v Tuilerie /tylerí/- v červnu 1791 se pokouší o útěk- neúspěch

– na protimonarchistické demonstraci 17.7. 1791 na Martově poli žádá lid popravu krále a vyhlášení republiky

pařížské povstání donutilo krále, aby souhlasil s vypracování ústavy, která měla odstranit absolutní způsob vlády a osvobodit venkovský lid od feudálních povinností – 13. září 1791 byla přijata 1. francouzská ústava = Francie se stává konstituční monarchií

– moc rozdělena na výkonnou, zákonodárnou a soudní

– král musí přísahat věrnost ústavě

– ústava zalištuje všem občanům základní práva, volební právo mají jen majetní muži, nemajetní (= sansculoti) toto právo nemají

– ústavodárné shromáždění skončilo svou funkci = zvoleno podle nové ústavy zákonodárné shromáždění

– přívrženci ráznějších postupů zasedali ve sněmovně vlevo = levice, konzervativci vpravo = pravice

 

pravice – konstituční monarchisté usilující o dohodu s králem, feullianti

střed – tvořili girondisté, kteří chtějí republiku

levice – jakobíni, radikální menšina (název podle schůzek v klášteře sv. Jakuba)

– pod vlivem Maxmiliána Robespierra se vyvíjí do liberalizmu až k diktatuře

– nejradikálnější z nich byl klub kordeliérů – Jean Paul Marat (vydává noviny Přítel lidu), Georges Jacques Danton, Marie Jean Condorcet, Camille Desmoulins

 

– Rakousko a Prusko vytváří 1. protifrancouzskou koalici – hrozí zničením Paříže, bude-li ublíženo královské rodině

– Francie po propagaci Brissota vyhlašuje v dubnu 1792 preventivní válku Prusku

– francouzské vojsko poraženo v habsbur. části Nizozemí

– vzniká revoluční píseň Marseillaisa, která se stala hymnou revoluce

 

2. období

– z 9. na 10. 8. 1792 pařížský lid, hlavně sansciloti, dobyli královský palác v Tulliere= král svržen, obviněn z velezrady a transportován zpět do Paříže

– povražděno mnoho král. důstojníků, kteří nechtěli přísahat na ústavu = 1. hromadná vražda revoluce

20. září 1792 je Francie vyhlášena republikou = 1. Francouzská republika (1792-1804)

– ústava zrušena, zákonodárné shromáždění nahrazeno konventem– zvolen na základě všeobecného volebního práva bez chudých

– v konventu mají převahu umírnění girondisté (- pravice), proti nim stojí radikální jakobíni (- levice – Robespierre, Marat, Danton) – žádají pokračování revolučních změn

– Jakobíni v konventu obsazují lavice vlevo nahoře = hora

– střed – poslanci bez vlastního programu = bahno, rovina

– jakobíni dosáhli v lednu 1793 popravy krále – symbolem doby se stávánový vynález

GILOTINA

– ochabnutí revolučního nadšení = v oblasti Vendee vzniká protirevoluční roajalistické povstání rolníků vedené šlechtou a církví (podpora Anglie)

– poprava krále sjednotila evrop. Panovníky = protifrancouzská koalice– Rakousko,Prusko, Španělsko, Anglie

– ve Francii zhoršení hospodář situace, rostou ceny potravin – proti vystupují Zběsilí = pod jejich vlivem jakobíni prosazují zákon o nejvyšších cenách obilí = maximum

31.5. – 2.6.1793 dochází k povstání Pařížanů proti girondistům vedené radikál. Jakobíny = obležen konvent, zatčeni a popraveni girond. poslanci

– 24.6. 1793 – jakobínská ústava – vytvořena po uchopení moci jakobíny, obsahovala např.:

  • právo na práci
  • právo na sociální podporu
  • právo na bezplatné vzdělání

 

3. období

– hl. politickou silou se stali jakobíni, zastánci pokračování revoluce

– ve Francii jsou protirevoluční vzpoury- ve Vendee, Bretani, Lionu

– konvent jmenoval Výbor pro veřejné blaho v čele s Robespierrem = ten potlačil vzpouru a svrhl na sebe veškerou moc = tvrdá diktatura (1.obětí byly Zběsilí)

– dále existuje Výbor pro veřejnou bezpečnost, revoluční tribunál = trestá zrádce Francie

– vydán dekret o podezřelých– vede k vzájemnému udavačství

– půda emigrantů zabavena a rozprodána

– přijat Zákon o všeobecném maximu= stanovuje nejvyšší možné ceny a mzdy

– vydán Dekret proti lichvě a spekulaci

– církevní majetek je konfiskována duchovní vyháněni z farnosti

– místo bohoslužeb zavedeny lidové slavnosti svobody, nový kult Nejvyšší bytosti= Boha v deistickém pojetí

– zrušen církev. kalendář a nahrazen revolučním = týdny nahrazeny dekádami (3dekády za měsíc), zbývající dny lidové slavnosti, změna názvu měsíců, letopočet od vyhlášení republiky

– země je v totální válce

– od konce roku 1796 je zahraniční vpád odražen – Napoleon Bonaparte dobývá Toulon

– tvrdá opatření jakobínů = ztráta podpory lidu

– záminkou ke krutovládě bylo zavraždění Jeana Paula Marata

– za 50 dní Robespierrovi vlády je popraveno víc lidí než za předchozí rok

27.7. 1794(neboli 9. thermidoru) dochází k převratu- Robespierre zatčen, bez soudu popraven= thermidorskýpřevrat

 

4. období

– thermidorským převratem se dostali k moci majetné vrstvy, které zbohatli během revoluce

– odstraněna moc revolučních výborů

– zrušeno všeobecné maximum, zavedena svoboda podnikání = růst cen

– 1795 dvakrát povstal Pařížský lid- potlačeno

– uzavřen separátní mír s Pruskem

– v srpnu 1795 vydána nová (thermidoriánská) ústava= zachovává republiku, ale omezuje občanská práva

– volební právo mají jen majetní

– zákonodárný sbor je sestaven ze dvou komor

1) Rada pětiset (dolní komora)

2) Rada starších (horní komora)

– výkonnou moc má 5-člené direktorium – jmenuje ho Rada starších, kontroluje Rada pětiset, jmenuje ministry

– 1796 je Francie znovu napadena Rakouskem, aby zde obnovilo monarchii

– vláda direktoria stále více závislá na armádě, hledá silnou osobnost, která by zklidnila zemi – vyhlédla si mladého generála Napoleona Bonaparta, který na sebe upozornil svými schopnostmi už za jakobínské diktatury

– cíl: válka proti roajalistům a jakobínským skupinám, vzkřísit vlastenectví, oživit obchod a průmysl

 

Napoleon Bonaparte (1769-1821) – pocházel z Korsiky, byl povýšen na generála

– 1795 potlačuje roajalistickou vzpouru v Paříži

1796 byl jmenován velitelem francouzské armády bojující proti Rakousku v S Itálii = vítězí = uzavřen mír 1797– Belgie spojena s Francií

– do závislosti na Francii se dostává Švýcarsko (Helvetská republika) a Nizozemí (Batávská republika)

– největším nepřítelem Francie byla V. Británie

– Napoleon vyslán do Egypta, aby přerušil spojení Anglie a Indie

– 1798 se vylodil v Egyptě, obsadil Alexandrii, další tažení se neuskutečnilo

– Napoleon se vrací do Francie napadené Pruskem a Rakouskem

– generál Suvorov porazil Francii v Itálii, přešel Svatogodharský průsmyk a 1799 ohrožuje Francii

– 9. listopadu 1799 (18. brumairu) provádí Napoleon ve Francii státní převrat, v prosinci1799 vydává novou ústavu: – direktorium změněno na vládu 3 konzulů

nevychází už z deklarace práv člověka a občana, ale zachovává rovnost před zákonem

– svoboda podnikání

– sám se prohlašuje 1. konzulem s neomezenou mocí na 10 let a ruší tím obě sněmovny

– ve Francii nastolena vojenská diktatura = definitivní konec VFR

 

Francie v době napoleonských válek (1799-1815)

– 1800 táhne Napoleon do S Itálie a poráží zde Rakousko

– Rusko vystoupilo z protinapoleonské koalice

– dočasně uzavřen mír s Anglií

Napoleon uzavírá konkordát (= dohoda s papežem) který se vzal půdy zkonfiskované během revoluce = získává podporu franc. duchovenstva

– nejprve se Napoleon nechává prohlásit doživotním konzulem (1802) a roku 1804 dědičným císařem

– konsoliduje vnitřní poměry, má velkou autoritu i mnoho nepřátel, povoluje návrat emigrantů

– vydává nový občanský zákoník Code Civil (1804) = zrušení feudál. práv a povinností, rovnost občana před zákonem

– 1805 se nechává Napoleon korunovat králem italským

– připravuje se na vylodění v Anglii – má převahu v pozemním vojsku, ale Britové na moři

1805 je poražen angl. admirálemNelsonem u španěl. mysuTrafalgar

– do války opět vstupuje Rusko a Rakousko

1805 poráží Napoleon v bitvě 3 císařů u Slavkova na J Moravě vojska císaře Františka II. a cara Alexandra I.

– 1805 Prešpurským (Bratislavským) mírem ztrácí Rakousko Benátsko, Istrii a Dalmácii

– 1806 vniká z 16 německých států Rýnský spolekzávislí na Francii = tím 1806 zaniká Svatá říše římská národa německého (962- 1806)

– 1806 poráží Napoleon Prusko u Jeny a obnovuje samostatnost Polska = Velkovévodství Varšavské

– v Berlíně vyhlašuje 1806 kontinentální blokádu = zákaz vývozu angl. zboží na pevninu

– Napoleon vítězí nad Ruskou armádou (táhne na pomoc Prusům) ve V Prusku a dobývá Královec

1807 zabral Portugalsko

– 1808 napadá Španělsko, španěl. králem ustanovuje svého bratra Josefa = odpor – celonárodní partizánská válka – guerilla – poražena

– Napoleon připojuje Holandsko a poráží Rakousko, které ztrácí 1/3 svého území

– nový rakouský minister. předseda se pokouší o sbližování s Francií = 2. manželkou Napoleona se stala 1810 dcera Františka I. Marie Louisa (1. manželka Josefína) – syn Napoleon III. Orlík

 

Napoleon si chce podrobit Rusko – 1812 překročil jeho hranice

– velitelem ruských vojsk se stal Kutuzov, nástupce gen. Suvorov

– Kutuzov volí taktiku ústupu hlouběji do země = taktika spálené země

– povstání litevských a běloruských partyzánů proti Francii – Vlastenecká válka

1812 v bitvě u BorodinaNapoleon vítězí a vstupuje do Moskvy- už byla zničena požárem = zhoršuje se zásobování franc. armády, demoralizace

– Napoleon ustupuje, je pronásledován Kutuzovem a partizán. oddíly, které ho nutí vracet se vypálenou cestou

– přechod přes řeku Berezinu 1812 znamenal zkázu franc. armády

– do války s Francií vstupuje opět Rakousko, Prusko, Švédsko, bojuje se v Sasku

– Napoleon útočí na Čechy, vítězí u Drážďan, je poražen u Chlumce a Přestanova

– k protifranc. koalici se připojila Anglie a Bavorsko

1813 utrpěl Napoleonv bitvě národů u Lipska zdrcující porážku

1814 je obsazena Paříž

uzavřen Pařížský mír = Napoleon vyhoštěn na ostrov Elba = je mu ponechána vláda nad ostrovem, osobní svoboda i císař. titul

-1815stodenní císařstvíuprchl z Elby a se svými věrnými opět k moci, znova sesazen

– 1815bitva u Waterloo (Belgie); generál Wellington (VB) + maršál Blückner(Polsko) x Napoleonovi

pomoc Napoleonovi nepřišla, prohrál a byl odvezen na ostrov Svaté Heleny

-20. 11. 18152. pařížský mír


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: