Třicetiletá válka (1618-1648)

 

   Otázka: Třicetiletá válka (1618-1648)

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Ajinka

 

 

 

 

 • Třicetiletá válka začala jako boj mez protestanty a katolíky, ale skončila jako boj o moc v Evropě.
 • TV byla první moderní válkou v Evropě.

 

Dělíme ji na 5 částí:

1) Česká válka – 1618-1621

2) Falcká válka – 1621-1623

3) Dánská válka – 1625- 1629

4) Švédská válka – 1630- 1635

5) Švédsko-francouzská válka – 1635-1648

 

 • DŮVODY:

–          Reformace církve – rozpad církevní jednoty -> konec universalismu; spjata s fanatismem

–          Rozpor mezi středověkým a moderním pojetím státu: universalismus X vznik národních stavů

–          Myšlenky renesance – s důrazem na svobodu člověka -> egoismus a touha vlastnit

–          Rozpínavost moci středověkých států a rodů (Habsburkové)

–          Náboženský konflikt, v jehož pozadí se skrývají konflikty politické

 • Katolická liga ( Jih Německa + Habsburkové) X kalvínská unie (Z Německo, Kalvín, Fridrich Falcký) X neutrální ( luteránské státy, S Německa

 

 1. 1.       Česká válka 1618-1621

–          1617 Zemský sněm – kandidatura Ferdinanda II.

–          1617 – Ferdinand Štýrský zdědil český trůn

–          Došlo k upevnění katolické strany a následně porušování Majestátu (Matyáš Habsburský)

–           Do úřadů dosazováni katolíci -> odpor české šlechty

–          21. 5. 1618 – svolán sjezd nekatolíků, kteří chtějí získat náboženskou svobotu – v čele Thurm

–          23. 5. 1618 – 3. Pražská defenestrace – v čele nekatolíků Thurm, konšelé = katolíci, z oken Hradu byli šlechtou vyhozeni – přežili Vilém Slavata, Jaroslav Bořita z Martinic a písař Fabricius   -> začátek 30. Tileté války

–          Vláda 30 direktorů – 10 pánů/rytířů/měšťanů

–          V Praze r. 1619  byl Ferdinand II sesazen  ->Fridrich V. Falcký.  Tzn. Stavovské povstání. Měl spoustu výhod, ale nedokázal jich využít, vládl pouze rok,byl  “ zimní král “.

–          Fridrich byl zetěm anglického krále Jakuba Stuartovce

–          Ferdinand II. císař SŘŘ –vzdává se titulu „český král“ -> shromažďuje vojska – katolická liga – útok proti nekatolíkům – profesionální armáda

–          8.11.1620– Bitva na Bílé hoře

–        utkání žoldnéřských vojsk

–        České stavy prohrály ani ne za dvě hodiny -> nedostatek prostředků, Habsburkové měli i podporu Španělů

–        důsledky porážky- zabavení majetku

–        21. 6.  poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí (kat Mydlař)

–          Fridrich Falcký – po porážce opouští Čechy -> FERDINAND II.

–          21. 6. 1621 – popraveno 27 představitelů odboje (28. Vyskočil z okna ve vězení)

–          r. 1627 Obnovené zřízení zemské (pro Moravu r. 1628)

–          nový zákoník: dědičné právo Habsburků na český trůn

–          zrovnoprávněna němčina s češtinou

–          jediné povolené náboženství – katolictví (Majestát Ferdinand II. rozstříhal na kousky)

 

 1. 2.       Falcká  válka 1621-1623

–        Španělská vojska (katolická liga) vnikla do Falce a proti nim se postavil Fridrich Falcký s pomocí Unie (Protestantské) a Nizozemí.

–        ztratil Horní Falc (katolická liga) i Dolní Falc (španělští Habs.)

–        Fridrich F. přišel o roli falckého kurfiřta, tím se stal Maxmilián Bavorský

–        1632 – umírá – do té doby používá titul „český král“

 

 1. 3.       Dánská válka 1625-1630

–        V letech 1623-1625 byl v Evropě relativní klid

–        na stranu protestantů připojilo Dánsko. Král Kristián IV. -> vytvoření haagské koalice – členové: Norsko, Dánsko, Anglie, Nizozemí (podpora všeho proti Habs. Byli velmi bohatí)

–        1625 – bitva u Lutheru – Kristián poražen vojsky Ligy

–        císař SŘŘ Ferdinand II. najal Albrechta z Valdštejna

 • od roku 1625 – generalissimus voj. měst
 • 1629 – restituční edikt – návrat majetku církvi do stavu před r. 1555 – rozčílil neutrální luterány
 • 1632 – vpád Sasů do Pragy – sundávají hlavy rebelů -> císař s nimi jední -> rest. Edikt odvolává  -> Sasové zisk Horní a Dolní Falce

 

 1. 4.       Švédská válka 1630-1635

–        Gustav II. Adolf –  v čele protestantských vojsk – přes SŘŘ do Bavor –získal zpět severní Německo

–        Ve švédské armádě i čeští emigranti

–        1632 – bitva u Lützenu – Gustav Adolf X Albrecht z Valdštějna ,protestanti vyhráli, Gustav umírá, Albrecht těžce nemocný, jedná s emigranty – uznán českým králem

–        1630- na kurfiřtském sněmu byl Valdštejn zbaven velení

–        1634 zavražděn Albrecht  v Chebu – za zády panovníka domlouval mír – majetek zabaven a rozdělen

 

 1. 5.       Švédsko-francouzská válka 1635-1648

–        1635 Francouzi do války – Ludvík XIII

–        šlo o boj o moc – Francie se bojí sjednocení Německa – zastavení rozvoje Habsburků -> ztráta náboženského charakteru

–         Francouzský ministr Richelieu – odpůrce ctižádostivých Habsburků – o všem rozhodoval

–        Dopad na obyvatelstvo – zvyšování daní, hlad, špatné zásobování

–        1642 – Olomouc obsazena generálem Torstensonem – Švéd – obléhání také Prahy a Brna, Pražský hrad dobyt

–        Od 1644 – jednání o míru v Münsteru a Osnabrücku

 

–        Během prvních let třicetileté války probíhala ve Francii válka mezi hugenoty a katolickým králem Ludvíkem a kardinálem Richelieu, takže se Francie vojensky nezapojila. Ke změně došlo, když padl v roce 1628 přístav La Rochelle.

–        1637-zemřel Ferdinand II. a nastoupil Ferdinand III.

–        1648WESTFALSKÝ MÍR

–          Potvrzena nezávislost Nizozemí a Švýcarska

–          Zastavena rozpínavost Habsburků – nepodařila se jim centralizace – Habs. Monarchie rozdrobena až do roku 1871

–          Územní zisky: Bavorsko – Horní Falc,Prusko – zadní Pomořansko, Francie – Alsaskom Verduny, Mety aToul, Švédsko – pobřeží Baltu

–          Katolictví : č. země, Španělsko, Maďarsko, J Amerika

–          Upevnění poddanské povinnosti, odchod nekatolíků, úpadek češtiny a vzdělanosti, rekatolizace

 

Následky války

– nový umělecký sloh- baroko

– “doba temna“ v českých zemích- spoustu lidí umřelo nebo odešlo kvůli vyznání, nap. Jan Ámos Komenský

– velké ztráty na životech

– šíření nemocí, hlavně moru

 

C)  VRCHOL ABSOLUTISMU VE FRANCII

Ludvík XIV.

–        Nechal postavit zámek ve Versailles – žila tu dvorská šlechta

–        Když se měl ujmout vlády, nezletilý ® vládla za něj matka Anna Rakouská ( ve skutečnosti kardinál Mazarin)

–        Do úřadů volil i měšťany s vysokým vzděláním ® v úřadech chtěl mít inteligentní lidi

–        Byl katolíkem

–        1685 – zrušil Edikt nánský –  v zemi jednotné náboženství ® hugenoti buď konvertovali nebo emigrovali

–        Absolutismus

–        Centralismus – za všechny nitky tahá panovník

–        Zaměření na armádu – nejdokonalejší armáda v Evropě ® zvyšování daní

–        Intendanti – výběrčí daní v provinciích ® stavy a šlechta a duchovenstvo neplatili, poddaní ano

–        Jean Batiste Colbert

–          Ministr financí, prosazoval ekonomiku nezávislosti Francie na dovozu, ale spíše aby vyvážela ® stavba manufaktur ® merkantilismus

–          1701-1714 – válka o španělské dědictví – Karel II. umírá

–          Ludvík XIV proti Leopoldovi I. ® Ludvík chce trůn pro Filipa V., Leopold Karla VI.

–          Ludvík skvělá armáda, ale Leopoldovi pomohla Anglie (kvůli územní zisky)

–          Leopoldovi se nelíbilo, že by se Francie spojila se Španělskem; ale po smrti jednoho syna Leopolda ( Josefa I.) ® problém Habskburků s nástupnictvím ® Karel VI. Měl jen dcery

–          1714 – Utrechtský mír – bez vítěze a poraženého

–          Francie na dně, Habsburkové řeší problém nástupnictví, Anglie izolace

–          Kompromis – Filip V. na trůn za podmínky, že se nikdy Španělsko nespojí s Francií

–          Rakouskou získává Milán, Belgii (1714-1815), Anglie Gibraltar, New Founland ® Anglie zisk monopolu na dovážení černých otroků do USA

–          1715 – Ludvík XIV umírá

 

d)      HABSBURSKÁ MONARCHIE PO 30. LETÉ VÁLCE

–          Země koruny české (Čechy, Morava, Slezsko; 1632 – ztráta Lužice), země rakouské, Uhry

Leopold I. Habsburský

–          Monarchie ohrožena Turky – z Budínského pašaliku velké vojsko pod vedením vezíra Mustafy

–          Evžen Savojský – generalissimus monarchie, chtěl sloužit u Ludvíka XIV. Ale byl odmítnut, účast ve válkách o šp. Dědictví

–          1683 – Turci zastaveni před Vídní – na pomoc HM vojska SŘŘ (Karel Lotrinský) a z Polska(Jan Sobeský)

® ústup Turků z Evropy

–          1699 – podepsána smlouva v Uherském Karlovci –  Turci se vzdali Budínského pašaliku ® Uhry do bývalé podoby

–          Karel IV. – po předčasné smrti otce, otec Marie Terezie,

–          1714 – pragmatická sankce –  zajištění nástupnictví pro dcery, významný dokument umožňující nástupnictví H. po ženské linii

 

České země

–          1627 – Obnovené zřízení zemské (viz otázka č. 11)

–          Jezuité na Pražské univerzitě ® Karlovo – Ferdinandova univerzita

–          1/3 území leží ladem –  poddaní buď utekli nebo byli zabiti ® neměl kdo obdělávat půdu ® vznik dominikálu – majetek/půda šlechty – půda součást panství, rustikál – půda poddaných

–          Poddaní museli pracovat několik dní, dle šlechty, na dominikálu ® selské bouře

–          1680 – Náchod; Šumava, 1693 – Chodsko

–          1680 – robotní patent – max. 3 dny v týdnu poddaní na dominikálu, nebyly donucovací prostředky ® spíše doporučení; považován za ustanovení roboty a nevolnictví v Čechách

–          Poutě – 1729 – kanonizace Jana Nepomuckého ( Předobraz Johan z Nepomuku, kterého nechal zavraždit Václav IV.)

 

RUSKO

–          Nemělo přístup k moři

–          1613 – na trůn Romanovci po Rurikovcích, až do roku 1917

Petr I. Veliký

–          Velmi vzdělaný, informovaný, praktik, obrovský rozhled

–          Nejdříve spoluvládce starší sestry ® ta ho chtěla zabít ® uvěznil ji a vládl bez ní

–          Uvědomuje si zaostalost Ruska ® plavky po Evropě inkognito ® Amsterdam – velmi fascinován flotilou a celkově i výstavbou města (® inspirace ve stavbě  Petrohradu) ® nucen se vrátit e Evropy kvůli povstání ® potlačil ho ® reformy => velmoc

–          Války s Turky o přístup k moři

–          1700 – 1721 – Severní válka

–          Rusko+ Dánsko+Polsko X Švédsko (Karel XII.)

–          o přístup k Baltskému moři

–          1703 – dobytí okolí Ladožského jezera ® započata výstavba Petrohradu (Santpetěnburg) – výstavba trvala asi 6 let ® přikázal šlechtě vystavit 1 kamenný palác ® část sezony v Moskvě, část v Petrohradu

® spiknutí vedené synem Alexejem ® šlechta ho chtěla dosadit, Petr se to dozvěděl ®  Alexej uvězněn, bičován otcem ® umírá

–          1709 – bitva u Poltavy – Švédové poraženi ® „otevření okna do Evropy“ ® založení Baltské flotily

–          1721 – mír v Nustad ® nutnost reforem

–        Upravil azbuku, 1725 – založil Akademii věd

–        Vojenské reformy – budování silní armády, válečného loďstva

–        Hospodářské r. – zval učené lidi ® neměl podporu ® usiloval o okno do Evropy

–        Správní reformy – nechal zřídit kolegia (ministerstva) ® poradní sbor cara

–        Rusko rozděleno na gubernie (12) ® spravovány gubernátory (místodržícími)

Kateřina Veliká

–          německá princezna Sofie

–          Považovala se za osvícenou panovnici, ale vládla absolutisticky

–          Manželka Petra III., který byl velmi labilní, nesnášeli se) nechala ho zavraždit

–          Výbojná politika ® přístup k Černému moři ® války s Turky ® přístav Azov

–          Poloostrov Krym ® černomořská flotila ® přístavy Oděsa a Sevastopol

–          „Potěmkinovy vesnice“  – Potěmkin zřejmě její milenec, stavěl kulisy, aby neviděla, jak špatně sijejí poddaní žijí

–          Účast na trojím dělení Polska

–          Kolonizace Sibiře, Aljašky, Sachalinu


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: