Starověký Řím – maturitní otázka z dějepisu

 

   Otázka: Starověký Řím

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Stepan95

 

 

 

 

 • kolébkou byla střední část Apeninského poloostrova, od 2. tis. BC rozšiřování území
 • výhodná poloha (z 3 stran moře), členité pobřeží, na severu chráněn Alpami
 • nejvýznamnější řeky Pád a Tibera

 

Etruskové

 • nejasný původ, jazyk a kultura, patrně původ v Malé Asii, první městská civilizace na území Itálie
 • nejstarší vyspělá městská civilizace
 • první města 700 – 675 BC, dobře opevněná, rychlý rozvoj¨
 • města nesjednocena, avšak spolupracovala a pořádala každoroční sněm
 • v průběhu města několik desítek km od Říma – pozitivně ho ovlivnila v rozvoji
 • v 6. stol. BC v Římě vládli králové etruského původu (Servius Tullius, Tarquinius Priscus)
 • 474 BC porazil Etrusky v bitvě u Kýmy syrakuský král Hierón
 • 406 BC Římané dobyli Etruské město Veii
 • ve 3. stol. BC etruská města součástí Říma, jazyk zanikl v 1. stol. BC
 • vynikající zemědělci, zruční řemeslníci, těžili kovy (měď, železo, zlato)
 • význam v rámci obchodní výměny mezi západem a východem
 • polyteismus

 

Římané – nejstarší období, doba královská

 • první obydlení „7 pahorků“ kolem roku 1000 BC
 • podle legendy o Romulovi město založeno 753 BC – začátek římského kalendáře, ab urbe condita
 • po Romulovy 7 králů – Ujma Pompilus (státník i náb. představený), Tulus Hostilius (noví obyvatelé), Ankus Marulus (přístav Ostia), Tarquinius Priscus (stavitel, Cirkus maximus), Servius Tullius (rozdělení obyv. podle rodu a Římany do 5 majetkových tříd), poslední král Etrusk Tarquinius Superbus (svévolná a krutá vláda => 509 BC vyhnán z Říma => nástup republiky)
 • v čele státu král volen sborem představitelů urozených rodin – senátem
 • volbu potvrzovalo lidové shromáždění
 • podle příslušnosti k třídě měl člověk povinnosti, např. stanoven počet vojáků pro stát
 • král > patricijové > plebejové > klienti (ochránci patricijů) > otroci
 • kultura velmi ovlivněna Etrusky
 • vysušení močálů v okolí Říma (vybudování hl. stoky cloaca maxima), vznik náměstí fórum Romanum, stavby Circus Maximus a chrám Jova Kapitolského, vybudování hradeb

 

Římané – republika (510 – 39 BC)

 • počátkem vyhnání tyrana Tarquinia Superba, následoval obrovský mocenský a kulturní rozmach
 • Římané ohrožování Etrusky, Galy, Řeky a latinskými kmeny
 • 506 BC vítězství nad Etrusky => latinské kmeny vytvořili alianci proti Římanům => kvůli útokům Samnitů a Vosků se spojili Římané a Latiné
 • od poloviny 5. sol. BC Římané útočili na etruská města
 • 390 BC Galové dobyli Řím =>z vyhnanství povolán římský vojevůdce Marcus Camillus, který Galy porazil
 • od pol. 4 stol. BC Sammitské války, ovládnutí celé střední Itálie
 • 280 BC epeirský vládce Pyrrhos požádán Řeky o pomoc proti Římu => bitva u Ascula, „Pyrrhovo vítězství“ (obrovské ztráty, v důsledku v podstatě prohra)
 • 275 BC bitva u Benevanta, vítězství Římanů nad Řeky a 265 BC dobytí celé Itálie Římany

 

Punské války

 • Punové = římské označení fénických obyvatel Kartága
 • Kartágo mělo významné postavení, námořní a obchodní velmoc
 • postupný střet zájmů mezi Kartágem a Římem

 

 1. punská válka: ● 264 – 241 BC
 • záminkou spor o sicilské město Messanu
 • Římané vybudovali silné loďstvo => 260 BC první vítězství a moři
 • 256 BC výpravy Římanů do Afriky (Kartágo = území Tuniska)
 • 241 BC v bitvě u Aegatských ostrovů definitivní vítězství Římanů
 • Kartágo nuceno platit reparace, po splacení nový vrůst moci
 • založeno města Saguntum (Hispánie, Hanibal)

 

 1. punská válka: ● 218 – 201 BC
 • kartaginský vojevůdce Hanibal vytáhl na Řím, přes Alpy
 • ztráty po přechodu Alp => doplnění vojska z řad místních Galů
 • 218 BC vítězství Hanibala nad Římany (díky léčce a nečekanému přechodu přes močály se mu podařilo zmasakrovat Římany v bitvě u Trasimenského jezera)
 • v Římě nejvyšší výjimečný stav – strhávání mostů, stavba hradeb, zvolen diktátor Quintus Maximus
 • 216 BC bitva u Cann – Hanibalovo největší vítězství (skvělá taktika)
 • 212 BC obléhání římského města Tarentu =>Římané mezi tím vytáhli na Hanibalovo důležité záložní město Capuy
 • Hanibal chtěl Římany dostat od Capuy => vytáhl na Řím, avšak nezaútočil
 • 211 BC Římané dobyli Capuu, Syrakusy a Saguntum (velitel Publius Cornelius Scipio)
 • Hanibalův bratr Hasrubal poražen 207 BC => Hanibal musel Itálii opustit
 • 202 BC bitva u Zamy – Hanibal definitivně poražen
 • 201 BC kapitulace Kartága -> náhrady Římu a ztráta všech kolonií

 

 1. punská válka: ● 149 – 146 BC
 • na základě požadavků římské vrstvy nejbohatších vznešených obyv. (nobility)
 • preventivní útok
 • 146 BC vojevůdce Publius Scipio Aemilianus Kartágo vypálil, zem nechal zorat a posolit (nemožnost znovuvybudování města)


Krize římské republiky

 • hluboká hospodářská krize způsobená nerovností obyvatel od konce 3. stol. BC
 • důvody:
  • 1) římské vojsko z řad obyvatel, kterým zpustla neobhospodařovaná pole
  • 2) mnoho kolonií =>nadbytek potravin => snížení cen hl. obilí z kolonií, místní zemědělci nebyli schopni prodávat za tak nízké ceny
  • 3) krach místních zemědělců, skupování polí velkostatkáři => další rušení soukromých polí
 • důsledkem bezzemci mimo vojenskou službu, vydírání kolonií, vzpoury otroků
 • snaha o posílení armády a reformy (Tiberius a Gaius Gracchové – vnuci Publia Scipia)
 • Tiberius Gracchus 133 BC navrhl reformu o maximální velikosti pozemků, zbytek měl být rozdělen mezi bezzemky => zavražděn
 • Gaius Gracchus 123 BC zákon o prodeji levného obilí chudým, 124 BC snaha o rozšíření udělování římského občanství – zavražděn
 • Gaius Marius (homo novum – nový člověk) reformátor a vůdce populárů (= politici, snažící se o provádění reforem skrz lidové shromáždění), porazil 105 BC Numidy útočící na Řím, 101 BC Kimbry
 • střet mezi populáry (podpora lid. shromáždění) a optimáty (podpora senátu)
 • 89 BC římské občanství pro všechny obyvatele Itálie (Marcus Licinius Drusus)
 • Lucius Cornelius Sulla – optimát, zvolen konzulem 88 BC

– upozornil na sebe při tažení proti Mithradatovi, vládci Pontské říše

– po jeho odchodu z Říma moc převzali populárové (Lucius Cinna)

– 82 BC dobyl Řím – diktátorství

proskripce = zabavování majetku a vraždy

 

Spartakovo povstání ● 73 – 71 BC, Spartakus = thrácký gladiátor

 • začátek vzpoury v Capuy a u Vesuvu => postupné přidávání se otroků
 • Spartakus postupoval na jih, nakonec ho zastavil až Marcus Crassus
 • Spartakus zrazen piráty, byl nucen utéct do hor, kde postavil Crassus velkou jámu a zeď
 • Crassus zvítězil a nechal 6000 otroků ukřižovat podél cesty do Říma

 

První a druhý triumvirát

 1. triumvirát
 • 70 – 44 BC
 • Pompeius + Marcus Crassus + Gaius Julius César
 • Pomeius dosáhl slavných vítězství v Africe, Hispánii a Sýrii
 • senát přijal opatření omezující Pompeiovu moc => dohoda Pompeia, Césara a Crassa
 • 56 BC si rozdělili sféry vlivu (Pompeius – Hispánie, Crassus – vých. provincii, César – Z a S Evropy)
 • César postupně dobyl Galii, Belgii, Aquitánii, vylodil se v Británii, 53 BC vstoupil do Germánie
 • 53 BC Crassus zabit při porážce svého vojska v boji proti Partům => boj o moc mezi Césarem a Pompeiem
 • 49 BC vstoupil César s vojskem do Itálie (přes říčku Rubikon) a obsadil Řím
 • César porazil Pompeia, ten byl nucen ustoupit do Egypta, kde byl zavražděn
 • hrozba vytvoření císařství/diktátorství Césarem => 44 BC byl zavražděn v senátu

 

 1. triumvirát
 • 43 – 27 BC
 • Octavianus + Marcus Antonius + Marcus Lepidus
 • pronásledování vrahů Césara
 • nakonec boj mezi Oktaviánem (prasynovec Césara) a Antoniem (+Kleopatra) o moc


Římané – císařství za principátu

 • principát = císař považuje sám sebe za 1. občana a senátora ve státě

– prolínání principů císařství s republikánskými institucemi

 • začátek 27 BC => Octavianus přijal jméno Augustus (= vznešený)

 

1) Císaři julijsko – klaudijské dynastie

Octavianus Augustus ● 27 – 14 BC, zakladatel dynastie

 • k moci postupně, zajistil dlouhé období klidu a prosperity
 • vznikla pretoriánská garda (ochranka císaře a paláce, elitní jednotky), reformy ve správě provincií a stát. peněz, změněny zákony
 • problémy s Germány – protiřímské povstání
 • 9 n. l. bitva v Teutoburském lese – vítězství Germánů

Tiberius ● 14 BC – 37 n. l., pobýval na ostrově Capri,

 • státnické povinnosti za něj vykonával místodržící Seianus
 • germánská protiřímská povstání potlačil jeho synovec Germanicus

– Caligula ● 37 – 41 n. l., krutý a neoblíbený vládce, patrně vrozená psych. nemoc

 • caligula = botička, přezdívka z dětství
 • vraždil svoje odpůrce, vedl rozmařilý život na úkor své země

Claudius ● 41 – 54 n. l., tyran bez hranic

 • rozšiřuje území říše, úspěšně kolonizuje germánské oblasti
 • zřizuje kanceláře po celé říši
 • zabit svou ženou Agripou (chtěla trůn pro svého syna Nera)

Nero ● 54 – 68 n. l., zpočátku normální vládce, postupně zešílel

 • nechal zavraždit matku, švagra, manželku, učitele Seneku a další
 • 64 n. l. patrně nechal vypálit Řím =>záminka k pronásledování křesťanů
 • povstání v Galii, Británii, Hispánii, severní Africe a Judeji
 • postupně sílící nespokojenost => pretoriáni a senát mu vypověděli poslušnost
 • spáchal sebevraždu => konec julijsko-klaudijské dynastie

 

2) Flaviovská dynastie

Flavius Vespasianus ● 69 – 79 n. l., první císař nepocházející z nobility

 • zvítězil v bojích o nástupnictví, stabilizoval říši

Titus ● 79 – 81 n. l.

 • potlačil povstání v Judey (vydrancoval Jeruzalém a vypálil Hospodinův Chrám)
 • 79 n. l. výbuch Vesuvu (města Pompeje, Herculaneum, Stabiae)

Domitianus ● 81 – 96 n. l.

 • zpočátku přínos, rozšířil území o severní Británii, Porýní, stření tok Rýna
 • zakládal opevněné tvrze proti germánským nájezdům
 • porážky od Markomanů, Kvádů a Dáků (nucen platit odškodné a odevzdat zbraně)
 • postupně změna vlády v despotismus – chtěl být nazýván jediným vládcem a bohem
 • zavražděn =>konec flaviovské dynastie

 

3) Dynastie adoptivních císařů

Nerva ● 96 – 98, zvolen senátem

 • zrušil kult uctívání svého předchůdce
 • reformy na podporu menších vlastníků půdy, podpora sirotkům
 • občanskou válku odvrátil adoptováním Traiana, zkušeného velitele vojsk v Germánii

Traianus ● 98 – 117, vynikající a schopný vládce hispánského původu

 • dobrý panovník, populární panovník, ve shodě se senátem
 • 107 dobyl Rumunsko (zlato), 114 – 117 dobyl Asýrii, Arménii, Mezopotámii
 • snil o pochod na východ ve stopách Alexandra Velikého

Hadrianus ● 117 – 138

 • reforma státní správy, upevnění hranic
 • výstavba pohraničního systému opevnění – limes romanus
 • Hadriánův val – opevnění mezi Británií a Skotskem
 • 132 – 135 židovské povstání => potlačeno => rozptýlení Židů

Antonius Pius ● 138 – 161, poklidná a zodpovědná vláda

Marcus Aurelius ● 161 – 180, vojevůdce a stoický filozof

 • 162 porazil Party
 • od 166 Markomanské války proti Germánům

Commudus ● 180 – 192, neúspěšný vládce

 • rozmařilý nezodpovědný život
 • toužil se stát jediný vládcem a bohem
 • smrtí konec dynastie adoptivních císařů

 

4) Dynastie Severovců

Septimus Sevrus ● 193 – 211, zakladatel dynastie

 • reforma státní správy, zrušení pokladny senátu
 • zvýšen žoldu a rozšíření římského občanství
 • povstání vojska v Británii a boje s Party

Caracalla ● 211 – 217, pokračoval v otcových reformách

 • budoval větší Řím, bojoval s Germány a Party
 • při tažení do Partie zabit => období dlouholeté vojenské anarchie, 226 vznik Novoperské říše (Partové)

Alexander ● 228 – 235

 • nebezpečí ze strany Gótů
 • pronásledování křesťanů
 • poslední z dynastie

Valerianus ● 253 – 260

 • zakázal křesťanství, přesídlil na východ říše, o který se staral

Gallien ● 253 – 286, syn Valeriána

 • staral se o západ říše
 • vznikli samostatné části říše (Galská říše, Palmýrská říše)

Aurelianus ● 270 – 275, poslední císař principátu

 • sjednotil opět celou říši
 • sloučil kult císaře s kultem Slunce

 

Římané – císařství za principátu

 • dominát = císař považuje sám sebe za vládce a boha (bez senátu

Dioklecian ● 284 – 305, syn otroka a vojevůdce

 • obnovil pořádek v říši, hosp. prosperitu
 • administrativně rozdělil říši na východní a západní část
 • jmenoval, spolucísaře Maximiana a 2 nástupce > čtyřvládí (tetrarchie)

Konstantin Veliký ● 312 – 337, zpočátku odsunut

 • musel si své místo vybojovat (z Galie vytáhl na Řím)
 • 312 vítězná bitva u Milnijského mostu => 313 Edikt milánský (zrovnoprávnění křesťanství)

– Konstantin II. ● vnitřní krize říše a tlak germánských kmenů

Julianus Apostata ● odpadlík, podporoval pohanství

 • neúspěšné pokusy o reformy

Theodosius I. ● 379 – 395, poslední císař jednotné Římské říše

 • 391 křesťanství státním náboženstvím
 • povolil Germánům usazení se na Balkáně a udělal z nich spojence
 • foederáti = Germáni doplňující řady římského vojska
 • koncem 4. stol. Hunové v Evropě => stěhování národů
 • 378 římská vojska poražena Vizigóty
 • 395 rozdělení na Východořímskou a Západořímskou říši
 • poslední západořímský císař Romulus Augustus svržen germánským vládcem Odoakerem => Západořímská říše padla a končí období starověku

 

Barbarské kmeny ohrožující Římskou říši

1) Vizigóti ● vůdce Alarich

 • 408 vyplenili Panonii, 410 město Řím

2) Vandalové ● 409 základy vlastní říše v Hispánii a severní Africe

 • 455 dobyli Sardinii, Korsiku a vyplenili Řím

3) Anglové, Sasové, Jutové ● postupně získali Británii

 • 449 království Anglosasů

4) Hunové ● divocí a bojovníci, 375 vtrhli z východu do Evropy

 • strach ostatních kmenů => stěhování národů
 • Attila (Bič boží) – vojevůdce Hunů, donutil platit Vých. říši za mír (tribut pacis)
 • 451 poraženi Římany v bitvě na Katalaunských pláních

5) Ostrogóti ● království v Itálii, h. město Ravenna


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: