Starověké Řecko – maturitní otázka z dějepisu (5)

 

   Otázka: Starověké Řecko

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): HankaAaA

 

 

 

Teritoriální vymezení

–          pevninské Řecko

–          Kréta

–          Kykladské ostrovy

–          Kypr

–          řecké kolonie na pobřeží Černého moře – Thrákie, Kyrenaiky

–          pobřeží Malé Asie

 

Krétská civilizace

–          tzv. minojská kultura – podle krále Minoji

–          budovány velké paláce (rozsah i menších měst) – Knoss – palác Labyrinthos; Faistos

–          palácové hospodářství – z paláce se rozdělovaly potraviny, výrobky, dobytek, suroviny, otroci

–          2. tisíciletí př. n. l. zastaven vývoj na Krétě – vliv sopečné činnosti

–          posvátné zvíře – býk

 

Mykénská civilizace

–          tzv. heladská

–          název podle největšího paláce Mykény

–          paláce

–          palácové hospodářství

–          budování řad komplexů – Argos, Pylos

–          námořní obchod

–          řecké mýty (Menealos, Agamemnon…)

 

Řecké kmeny/osídlení

–          Achájové – peloponéský ostrov

–          Iónové – stř. Řecko, poloostrov Atika, pobřeží Malé Asie

–          Dórové – peloponéský ostrov, nahrazení původních obyvatel

 

Městské státy/charakteristika

–          = Polis

–          pro Řeky velký význam

–          občan – dospělý muž, který se v daném městském státě narodil a vlastnil tolik půdy, aby se dokázal uživit

–          práva – účast na sněmu, hlasování o sněmu, volit úředníky, kandidovat

–          povinnosti – museli mít zbroj a zbraně a být v pohotovosti

–          každý z polis jiný politický systém – oligarchie (=vláda několika), demokracie (=vláda lidu), aristokracie (=vláda šlechty), tyranie

 

Velká řecká kolonizace

–          11. až 5. století

–          příčiny – přelidnění městských států -> nutnost hledat novou půdu -> *kolonií

–          pořádány výpravy z polis -> * kolonie – Syrakusy, Neapolis

–          důsledky – do Řecka proudilo levné obilí, suroviny; do kolonií řemeslné výrobky; dlužní otroctví = když se nepovedla úroda rolníků v koloniích => velké rozdíly chudí/bohatí

 

Athény a Sparta/srovnání/reformy

–          Athény

 • krajina Atika
 • řemesla a obchod
 • vrstvy

I.            občan – musel se tu narodit nebo musel být jmenován sněmem

II.            otroci a cizinci (dlouhodobě žijící cizinci – metoikové, většinou obchodníci a řemeslníci, mohli vlastnit otroky)

 • státní správa

I.            archonti – nejvyšší úředníci, bylo jich 9, voleni na 1 rok, každý měl svou vlastní moc (správní, vojenskou, soudní…), po 1 roce – členové aristokratické rady

II.            aristokratická rada – doživotní, soudní a správní pravomoce (pouze hrdelní zločiny)

III.            sněm – volen úředníky

–          Sparta

 • zemědělství
 • původní obyvatelé – Achájové
 • vrstvy

I.            plnoprávní sparťané – profesionální vojáci (boje, rozhodovali a volili o vývoji Sparty)

II.            perioikové – Dórové a Achájové, pracovali na plnoprávné občany, povinnost sloužit armádě

III.            heiloti – otroci, původní obyvatelstvo Achájů, častá povstání

 • státní správa

I.            dva králové – dědičný královský titul

II.            vysocí úředníci = efoři, bylo jich 5, dohlíželi na krále, správní a soudní pravomoc, plus pokladna, voleni na 1 rok lidovým shromážděním

III.            rady starších – nadoživotí (od 60 let), 28 starců a dva králové, poradní funkce a soudní pravomoc

IV.            lidové shromáždění – od 30 let, volili úředníky, členy rady…

–          reformy – Athény – velké sociální rozdíly – rolníci chudli a řemeslníci a obchodníci bohatli

 • 1. řešení – Drakon – zákony, tvrdé tresty
 • 2. Řešení – Solon – cesta kompromisu, zrušení všech dluhů, 4 vrstvy obyvatel (rozdělení podle majetku), rada 400 (později 500) – jednali s vyslanci jiných zemí
 • Peisistratos – rozvoj keramiky
 • Kleisthenovy reformy – zavedl organizaci území na 3 části, dal základ athénské demokracie

I.            démos – sídliště a okolí

II.            trittye – z dém, bylo jich 30 – 10 městských, příměstských a vnitrozemských

III.            fýla – 3 trittye

střepinový soud – ostrakismus – na střepinu každý občan napsal jméno občana, který si myslí, že ohrožuje bezpečnost -> podle počtu hlasů mohl být potrestán a to až 10-ti letým vyhnáním z Athén

 

Řesko – perské války

–          5. – 4. století BC

–          Řecko x Persie

–          Peršané – indoevropští kočovníci – osvojovali si nová a nová území a zanedlouho se stali sousedy Řecka

–          499 BC – povstání v Milétu = řecké obyvatelstvo se bouřilo proti peršanům; Athény pomohly, Sparta ne -> pomoc nestačila -> Milét dobyt; Darius (perský král) táhl na Řeky

–          490 BC – 1. perská výprava do Řecka, bojiště Marathonská pláň (Marathon běžel asi 42 kilometrů se zprávou vítězství), Miltiades – porazil Peršany, 10 let klid – budování velkých námořních flotil, chráněn athénský přístav Pyreus

–          480 BC – 2. perská výprava; bitva na moři i na souši, bitva u Thermopyl – Řekové poražení do posledního muže -> Peršané přístup to Atily, vypálení Athén

–          479 BC  – Peršané poražení

–          449 BC – uzavřen mír

 

Athénské demokratické zřízení

–          vládnou svobodní s občanskými právy

–          otroci bezprávní

–          démos (=lid) – volili a měli právo volit

–          proti neplnoprávní

–          vrstvy obyvatel

 

Peloponéská válka

–          Athény x Sparta

–          příčina – Athény měly konflikt se spartskými spojenci Korintem a Megarou -> ultimátum (vyhnat vládce Perikla, Athény měly dost peněz, ale často sahali do státní pokladny, i když neměli proč => popuzení proti sobě). Athény na ultimátum nepřistoupily -> * války a taky v to hrály velkou roli spory o území

–          průběh

 • v první fázi převaha Sparty
 • Perikles – obrana Athén, pak sesazen, ale opět se chopí vlády -> nikdo schopnější nebyl; Kleon – chtěl bojovat, Nikias – chtěl bránit a mír
 • po 10 letech Athény i Sparta vyčerpané => mír na 50 let,
 • konflikt zas – Sparta a Peršané (lepší lodě) proti Athénám – bránili zasílání jídla do Athén, Athény na tom byly ekonomicky špatně, otroci utekli
 • 405 BC – Athény podlehly
 • 404 BC se vzdaly
 • důsledky – kruté mírové podmínky – strhnutí hradeb, loďstvo omezeno na 12 lodí, nastolena oligarchie, Thébská hegemonie – o Řecký hegemon usilovala Sparta, největší porážka Sparty u Leukter, krize polis – státy oslabeny

 

Alexandr Makedonský

–          400 BC – král Filip

–          338 BC bitva u Chaironei – Řekové poraženi; Filip věděl, že s Řeky je lepší vyjednávat => táhli spolu na Peršany (nechal jim autonomii a způsob vlády)

–          po něm Alexandr Makedonský – 336 BC

–          334 BC překročil Helespond -> x Darius I., pak dobyl Egypt a 331 BC Peršané poraženi u Gaugamel -> perský titul Král Králů

–          vypálil Persepolis

–          pak chtěl do Asie, ale vojáci odmítali, usadili se v Babylonii

–          * mnoho měst – Alexandrií, nejhlavnější Alexandrie v Egyptě

–          323 BC zemřel bez nástupce – rozdělení říše – Ptolemaiovci, Antigonovci a Seleukovci

 

Helénismus

–          od Alexandrových výprav až do ovládnutí Řecka Římany (30 BC)

–          úřední jazyk – řečtina

–          centra – Alexandrie, Pergamon

–          * specializované školy, specializace věd

 

Kultura

–          hodně božstev – Zeus, Afrodite (bohyně lásky), Apollón (bůh Slunce), Athéna (bohyně moudrosti), Ares (bůh války), Hádes (bůh podsvětí)

–          architektura – sloupy – dórský, iónský, korintský

–          divadla a stadiony

–          rétorika – řečník Demosthenes, Sokrates; filipiky – polemické řeči proti Filipovi II.

–          matematik – Pythagoras, Eukleides

–          lékařství – Hippokrates

–          eposy – hrdinské (Ilias a Odyssea), didaktické (naučné)

–          filozofie – Démokritos, Platón, Aristoteles

–          dějepisci – Hérodotos

–          komedie – Aristofanes

–          sochařství – socha Diskobola, Dia

–          malířství – chrámové malby

–          divadla, sportovní stadiony


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: