Raný středověk – maturitní otázka z dějepisu

 

   Otázka: Raný středověk

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Tereza Minářová

 

 

 

Jedná se o epochu, kdy se na troskách antické římské říše a civilizace zrodila v součinnosti s barbarskými národy středověká křesťanská společnost.

Barbarské=přijali křesťanství

 

  • Přvážně germánské kmeny,přišly do evropy v době stěhování národů

1)Ostrogótská říše 493-555 n.l.

2)Langobardská říše 568-774 n.l.-vyvrátilo ji tažení krále Karla Velikého

-území Pyrenejského poloostrova=Vizigóti,vyhnáni Franky z Francie

-roku 711 jejich stát zanikl nájezdem Arabů

-Britské ostrovy=7 drobných států

-keltové zatlačeni na sever a západ anglie

Normani=9.století,noví dobyvatelé

-vytvořili jednotný anglický stát

 

Francká říše 482-843 n.l.

-nejvýznamější stát mezi novými politickými útvary

-zaalpská Galie(dnešní Belgie a Nizozemsko)

-Chlodvík I. spojen se zrodem=nejvýznamnější představitel dynastie Merovejců

-podnikal široké expanze(téměř cele uzemi Francie,SZ část nemecka)

-po smrti říše rozdělena:Austrie,Neustrie,Burgundsko

-samostatná byla Akvitánie

Správa:hrabství v čele s barony,starým kmenovým knížectvím vládli vévodové

Aristokracie:    vojenská  -germánský původ,pravý břeh Rýna

-vyvinula se z ní zvláštní vrstvaobrněných jezdců=rytíři

Romanizovaná provinční-bývalá římská Galie

Léno=feudum,dostávali jako odměnu za vojenskou službu

-pozemky do osobního vlastnictví i s poddanými,doživotní užívání

Sálský zákoník=základy právního systému

-majordomové=správci paláců, =>později vládli státu=>král pouze loutka

 

Pipin II.(majordomus)-připojil k Austrii i Neustrii Burgundsko=> sjednotil všechny Franky

 

Karel Martel-syn Pipina II.

-zvítězil  v r. 732 v bitvě u Poisters=>zastavil pronikání Arabů do Evropy

 

Pipin III.– syn Martela, 751 se nechal se souhlasem papeže zvolit franckým králem=> spojení Franckého a Německého království

 

Karel Veliký (768-814)=nejvýznamnější francký král

-774 získal langobardskou korunu

-vrcholný rozkvět říše a největší výboje

-ovládl Sasko a Bavorsko,připojil řísi k Itálii a pronikl až za Pyreneje

-usiloval o podmanění Slovanských kmenů(Čechů,Moravanů,Obodritů)=>nepodařilo se,kmeny museli platit tribut=mírová daň

-rozdělil zemi na hrabství=>hrabata lenní vztahy vůči králi

-zakládal školy,potřeboval byrokracii(vzdělané lidi)

-vazalové=lenní vztah k jiným feudálům=>vyhýbali se tak vojenské povinnosti

-posilovali jejich moc a nezávislost na králi

-říšská aristokracie=hrabata a biskupové

-800 korunován papežem na římského císařem=zívislost císařské moci na papežství

=>odtržení Byzance od západní Evropy=>vznikla SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ

Ludvík Pobožný-rodělil říši mezi tři syny=Verdunská smlouva r. 834

-Lothar dostal císařský titul(nejstarší)=Itálie+Porýní až k Severnímu moři

-Karel Holý=západ od Rýna,  Ludvík Němec=východní části

-boje pokračovali=>Lotharův stát zanikl=>Západofrancká říše vznikla na Francii=>a z Východofrancké se stalo Německo

 

Francie-Karel Holý

-dynastie karlovců do roku 987

-šlechta si vymohla privilegium=dědičnost(lén)=>vývoj sociální struktury

-boje s Normany(Vikingy)=>poraženi Karlem III.=>smlouva o získání severního pobřeží Francie(Normandie)

-987 Hugo Kapet-ukončil vnitřní problémy

-církev se mu stala oporou=>reforma klášterního života(opat Odon)-přísnější

-clunyjské hnutí=šíření reforem do ostatních zemí

-boží příměří=zákaz bojů o velkých církevních svátcích a některých dnech v týdnu

-nedodržování:tresty=>institut interdiktu=zákaz výkonů obřadů pro danou  oblast

Komuny=hlavní výsady ve městě,kdo je měl byl svobodný a nezávislý na feudální moci

-dynastie Kapetovců do 14.stol.

 

Itálie

-feudální vnitřní rozdrobenost=oslabená královská moc kvůli nájezdům Normanů a Arabů

-Burgundsko se stalo nezávislým na Italském království

-Benátky samostatné=republika,v čele dóže

-politika bohatých obchodníků(patriarchátu)

-Papežský stát se nácházel v úpadku=>papežové pouze loutky,v čele šlechta=>i několik papežů zároveň

-papež Silvestr II.=změna (konec 10.století)

papež Oto III.myšlenka obnovit říši

 

Byzantská říše (4.-7. Stol.)

-významná křesťanská mocnost

-centrem Konstantinopol=dnes Cařihrad

– Za zakladatele se obvykle považuje římský císař Konstantin Veliký

– Podle některých historiků ale základ říše položil již Konstantinův předchůdce císař Dioklecián => rozhodl provést zásadní správní reformu a rozdělit Římskou říši na západní a východní část

-Justinián I= vrcholný rozvoj

-vzdělaný,inteligentní,pracovitý

-manželka Theodora byla herečka v cirkuse=změnil zákon aby se s ní mohl oženit

-smaha o centralozivaný stát

-daňová reforma=>532 povstání NIKÁ!= zvítězíš=> potlačeno

-právní reforma=Corpus Iuris Civilis-kodifikace práva

-529 uzavřeny všechny pohanské školy

-tzv.Druhý Cařifradský koncil

-Césaropapismus=jendota církve a státu,protipól teokracie

-1054 Velké schizma=spor mezi Fótiem a papežem Mikulášem I.

-snaha o získání vlivu,Mikuláš sesadil Fótia z Cařihradského stolce a F. Mikuláše z římského stolce=> první schizma

-Ikonoklasmus=7.-11. Století

-krize,ničení a znesvěcování obrazů

 

Arabská říše

=chalifát,znamená vládu chalífi hlavy muslimské obce

– Původně to byla nejen náboženská instituce, ale i státní útvar zahrnující prakticky veškerá území ovládaná muslimy

-vznikl r.632,první chalífa Abú Bakr=nástupce Mohameda

-Zanikl 10. února 1258 dobytímBagdádu mongolskými vojsky

 

Sámova říše(1.pol.7 st.)

-historicky nejstarší státní útvar na našem území

-píše se o ní ve Fredegarově kronice

=vojenský svaz v čele s franckým kupcem Sámem

-potřeba zemědělských obyvatel sdružovat se  a čelit nepřátelům

-623 vítězství proti Hunům=>podnikali nájezdy na Slovany=> zvolen kmenovým náčelníkem

-631 bytva u Wogastisburku s Franky=>Sámo se odmítl podrobit králi Dagobertovi I. A poskytnout náhradu za oloupení franckých kupců=>Sámo vyhrál

-vládl 35 let a po  jeho smrti se říše rozpadla

 

Velkomoravská říše

-další historicky nejstarší stát

-v období oslabení Francké říše díky smrti Karla Velikého

 

-zmínka r.822,vládce moravanů Mojmír I. Se dostavil na říšský sněm ve Franfurktu

Základ: 2 knížectví

1.) moravské=Mojmír I.

2.) nitranské= kníže Pribina (západní Slovensko)

-r. 833 Mojmír dobil sídlo Pribiny za účelem zvětšit území=> jádro Velké Moravy

-864 Mojmír sesazen Ludvíkem Němcem

 

=> nastupuje kníže Rastislav:

-sjednotil obyvatelstvo,požádal byzantského krále Michala III. O křesťanskou misii

-synovec Svatopluk ho zradil a 870 byl vydán franckému králi=> uvězněn,oslepen

-Svatopluk se zbavil Franků pomocí tributu=mírová daň

=>vrcholná fáze vývoje velkomoravského státu,po smrti konec vrcholu VM

 

-Mojmír II.-útoky Franků a Maďarů=> nakonec VM říší 906 vyvrátili

-863 Konstantin(profesor filozofie v Konstantinopoli) a Metoděj ze Soluně

-cíly: rozšířit křesťanství srozumitelným jazykem=staroslověnštinou

Překlady náboženských textů do staroslověnštiny

Písmo hlaholice=základ řecké abecedy=>zjednodušena na cyrilici( základ pro azbuku)

-867 obhajují v římě slovanskou liturgii=>papež Hadrian II. plán schválil

-869 samostatná moravsko panonská církevní provincie(arcibiskup Metoděj)

-Konstantin v římském klášteře přejmenován na Cyrila

-nakonec latinská liturgie vítězí

Společnost a kultura Velké Moravy

  • Slovanský jazyk k vysvětlování zásad křesťanství
  • Latina jako liturgický jazyk(liturgie=bohoslužebný obřad)
  • Zákon sudnyj ljudem=první psaný právní předpis
  • Centrem Velehrad
  • Naleziště:Mikulčice,Staré Město u Uherského Hradiště
  • Obchodní styk s Franckou říší,Byzancí,řemeslníci(šperkaři,hrnčíři,kováři)
  • Společnost=prvky feudálního uspořádání,vyšší vrstva žila v hradiscích(opevněná sídliště na kopcích nebo březích řek

 

Počátky českého státu

 

Bořivoj=první historicky doložený kníže

-Přemyslovec,manželka Ludmila,sídlo v Levém Hradci

-pokřtěni na Velké Moravě od Metoděje=> rovnoprávným partnerem ostatních evr.vládců

 

Vratislav (915-921)

 

Václav (924-935)=nejslavnější přemyslovec

-vnuk Bořivoje,Syn Vratislava a Drahomíry

-upevnění státu a podpora křesťanství

-929 Jindřich I.Ptáčník(vládce východofrancké říše) vypravil vojsko proti čechám=> místo boje Václav platit tribut až do konce své vlády=>hlavní spor mezi ním a bratrem

 

Boleslav I.(Ukrutný)-bratr Václava

-935 nechal Václava zavraždit a ujal se vlády

-936 zahájil 14 letý spor po porážce franckého císaře Oty I.=>stejně prohrál=>mírová daň

 

Boleslav II. Pobožný-syn Boleslava I.

-za jeho vlády 973 vznik biskupství(proto pobožný)

-1.biskup=Sas Dětmar ,2. Biskup Vojtěch (Slavníkovec)

– mocensky soupeřili se Slavníkovci=> r.955 vyvrařděni v Libici nad Cidlinou(vojtěch přežil)

-po jeho smrti r. 999 stát v krizi=> střídání na trůnu:Boleslav III.,Jaromír,Oldřich(bratři)


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: