Pravěk – maturitní otázka z dějepisu (4)

 

   Otázka: Pravěk

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): kaculida

 

 

 

–  Období hmotných historických pramenů

–  Položeny základy lidské společnosti

–  Archeologie – samostatná historická věda o vývojových etapách lidské společnosti – na základě vykopávek

 

Pravěk se dělí:      

a) Podle materiálu používané při výrobě nástrojů – Thompson (1836)

 • Doba kamenná – starší (paleolit)
  • Střední (mezolit)
  • Mladší (neolit)
  • Pozdní (střední Asie – chalkolit; Evropa  – eneolit)
 • Bronzová (1800 – 1000)
 • Železná (700 – 0)

 

b) Podle získávání potravy

 • Přisvojovací (paleolit – mezolit)
 • Výrobní (neolit ->)

 

Vznik a vývoj člověka
a) teorie stvoření –  viz Bible – stvoření světa za 6 dnů, Adam a Eva přes zákaz ochutnali zakázané ovoce ze stromu poznání, proto byli vyhnáni na Zem z ráje
b) teorie vývojová – viz anglický badatel Charles Darwin (dílo O původu člověka) dokázal vývoj živočišných druhů

 

Vývoj člověka

ô  Antropologie – věda o vývoji člověka

ô  Antropogeneze – proces vývoje člověka jako biologického typu

ô  Hominizace – polidšťování člověka

ô  V celém paleolitu probíhá vývoj člověka

ô  Změna postavy a vzrůstu

ô  Změna fce končetin, forma ruky

ô  Změna hlavy – sapientace = proces utváření mozku a myšlení (zvětšování mozkové části, zmenšuje se část obličejová), mizí zvířecí vzezření (tlama -> ústa), mizí nadočnicové oblouky, formuje se nosní přepážka, čelo, brada

ô  Ramopiték – předchůdce, z Afriky, sběr semen a plodů

ô  Australopitékus – postava se napřimuje, z Afriky, po čtyřech ale na krátkou vzdálenost po dvou, běh, kostěná kultura = sebral kost, použil ji

ô  Homo Habilis – z Afriky, trpaslík, 1,2 m, postava se napřimuje – klenba chodidla, chodil po dvou, zručný, uměl vyrobit nástroj, masitá potrava

ô  Homo Erectus – vzpřímená postava, robustní, z Jávy, Pekungu, Heidelbergský (Evropa)

ô  Pekingský – 7 m ohniště – důležité použití ohně, dorozumívání posunky, zbrojnice kamenných nástrojů (křemen, pazourek, pískovec)

ô  Homo Sapiens – mozkovna podobná člověku dnes, nálezy po celém světě, člověk rozumný

ô  Homo Sapiens Sapiens – člověk dnešního typu, člověk kromaňonský, vyvinutá postava a mozkovna, 180 cm, atletická postava, lovil

 

Doba kamenná

Paleolit

ô  Střídání klimatu, velké rozdíly teplot

ô  Doby ledové – posun Skandinávského ledovce k Jihu (k naší S hranici = gigantický pohyb ledu – jednotvárná plocha (ledová), dochází k ochlazení – změna vegetace

ô  Sběr semen a plodů, lov zvěře a ryb

ô  Nástroje z kamene (otloukáním, štípáním), pěstní klíny, kostěné nástroje (harpuny, jehly)

ô  Oblékání do kožešin – spojené šlachami

ô  Užívání ohně – teplo, světlo, ochrana před zvěří, pokrmy

ô  V tlupách – společný lov, obydlí (jeskyně, skalní převisy, jámy, chatrče)

 

Mezolit

ô  Doba meziledová, oteplení – sběr, lov, rybolov

ô  Kombinované zbraně, nástroje – oštěp

 

Neolit

ô  Výrobní hospodářství – výroba předmětů pro vlastní potřebu

ô  Zemědělsko-dobytkářské hospodářství – lov

ô  Neolitická revoluce: Pěstování rostlin a domestikace zvířat

ô  Domestikace – mládě

ô  Dělba práce – dříve důležitá matka, vzniká patriarchát – práce na poli jako zemědělec – vzrůstá role muže

ô  Hák – k orání

ô  Výroba keramiky – hrnčířství

ô  Stavba domů z dřevěných kůlů – kvůli obdělávání půdy – usedlejší život

ô  Vznik vesnic o deseti domech – neolitické vesnice – sídliště

 

Eneolit

ô  Jednoznačné zemědělství

ô  Převládá patriarchát

ô  Kosterní hroby – skrčenci – milodary – posmrtný život

ô  Bohové – jevy počasí, meteorologické

ô  Dolní Věstonice, Pavlov u Mikulova, Předmostí u Přerova – mamutí hřbitov – 1000 kusů => nejdůležitější u nás z Doby kamenné

ô  Naleziště v Šárce, Hlubočepy

ô  Bylany u Kutné Hory – nálezy lineární a malované keramiky

 

Eneolit – Evropa

– Řidší osídlení, spíše soběstačné vesnice
– Převažují kamenné nástroje, málo rudných nalezišť. Drsnější klima – celkově pomalejší charakter vývoje!
– Vznikají diferencované kultury! Nálevkovitých pohárů – S až V Evropa, bohatě zdobená keramika, šperky, sekeromlaty. Dálkový obchod – jantar, měď
– Z Evropa – Megalitické kultury – obrovské monumentální kameny. Dolmeny – pohřební komory. Menhiry – vysoké kamenné hrobky (Carnac v Bretani, Stonehenge v Británii)
– Kultura se šňůrovou keramikou a Kultura zvoncovitých pohárů.

 

Doba bronzová

ô  Bronz nahrazuje kámen a pazourek

ô  Slitina mědi a cínu

ô  Kadluby – nádoby na odlévání a slévání

ô  Odlévání do ztracené formy – každý výrobek originál

ô  Dýky, kopí, sekyry, pracovní nástroje (srpy, sekyry), šperky

ô  Vznik nových odvětví řemesel – hutnictví, kovolitectví, kovotepectví

ô  Unětická kultura – u nás – Unětice u Prahy – pohřebiště

ô  Směsný obchod – společná dělba práce – zemědělci a řemeslníci

ô  Směsný obchod => nástroje za obilí/mrkev

ô  Dokázaný obchod i mezi různými oblastmi – dálný

ô  Stále hroby skrčenců -> kosterní hroby -> rozšiřuje se pohřbívání žehem -> žárové hroby => pálení; popel v nádobách => popelnice

ô  Ostatky do země spolu s milodary (popelnice do země)

ô  Kultura popelnicová, kultura polí popelnic

ô  Mohyly – mohylová kultura – kameny navršené na sebe – Milaveč u Domažlic (žárová hroby), Býčí skála v Moravském krasu (nalezena soška bronzového býka)

 

Doba železná

1. Halštacká (700 – 400)

2. Laténská (400 – 0)

3. Římská (0 – 200)

ô  Tavením v železných pecích z železné rudy – vývoj hutnictví

ô  Výroba železných nástrojů – stejné jako v době bronzové + dláta, meče, nože

ô  Fe kujnější, tvrdší => lepší využití

ô  Zapřahání koní => kolářství

ô  Kultura Bylanská z Halštacké doby – podle Bylany u Kutné hory, pohřebiště knížecích hrobů – bohaté vybavení, víra v posmrtný život

ô  V době laténské přichází k nám Keltové z JV Francie

ô  Pronikají také to S Itálie (tam označováni jako Galové), přicházejí do styku s Etruskou kulturou -> roznášejí ji po Evropě

ô  U nás kmen Bójů – hemum (území) => Bohemia

ô  Stavěli oppida – opevněná hradiště -> základ pozdějších měst, propracovanější systém opevnění – velmi bezpečné

ô  Nejznámější Závist u Zbraslavi, Stradovice u Berouna

ô  Keltové měli sbory duchovních – druidové – posvátná místa, háje, vyráběli sošky (hlava Kelta), razili mince, vynikající řemeslníci

ô  Tak jak se objevili tak i zmizeli -> vytlačeni germány – Markomani a Kvádové

ô  Ti ohrožovali Římany a postavili proti nim na S římské říše lime romanus – opevnění, i u nás – Mušov u Břeclavi

ô  Markomanské války – v 2. Století našeho letopočtu za vlády Marca Aurélia

 

na území Čech a Moravy

–          V Čechách se jednalo především o úrodné nížiny kolem Labe, dolní Vltavy, střední a dolní Ohře a kolem dolní Jizery a Bíliny. Na Moravě staré sídelní území zahrnovalo jihomoravské úvaly a nivy střední a západní Moravy. Malá ale významná stará sídelní oblast, známá jako tzv. Malá Haná


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: