Pravěk a jeho dělení, předchůdci člověka

 

   Otázka: Pravěk a jeho dělení, předchůdci člověka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Bařena

 

 

 

 

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

 • dějinná období: pravěk, starověk, středověk, novověk, moderní dějiny
 • ke zkoumání historie používáme historické prameny – hmotné, písemné
 • instituce, které shromažďují historické prameny: muzea, galerie, archivy, knihovny, skanzeny

 

archeologie: zkoumá hmotné prameny ukryté pod zemí, dokumentace tkáně

 • pomocné vědy historické: úzce zaměřené vědní obory, které spadají pod historii
  • numismatika – mince
  • genealogie – rodokmeny
  • heraldika – erby
  • diplomatika – listiny a korespondence
  • sfragistika – pečetě
  • chronologie – datování, určování stáří

 

 • nejmodernější metody určování stáří předmětů:

1) radiokarbonové datování – pomocí izotopů uhlíku – nutnost tkáně

2) dentrochronologie – pomocí letokruhů zachovalých dřevin

 

archeologové:  Jan Erazim Vocel – pravěk země české – založil katedru archeologie na UK

   • Karel Apsolon – Dolní Věstonice – nálezce Věstonické Venuše

 

PŘEDCHŮDCI ČLOVĚKA

 

HOMINIDÉ (australopitékové)

 • mezičlánek mezi opicemi a lidmi
 • pozůstatky australopiteků v Jižní Africe – 20. léta 20. století
 • důležité předpoklady pro další vývoj:
 • vzpřímená chůze – lepší rozhled po krajině, ruce na nošení břemen, vývin pohyblivého palce
 • velikost mozku – asi třetina nošeho mozku – jezením masa se zvětšuje

 

AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS

 • vzpřímenou chůzi – vyvinutější ruce a pohyblivý palec
 • živí se vejci, plody a kořínky, masem jen zřídka
 • dokáže vnímat city, mozek velikosti 1/3 našeho
 • vidí barevně, noční vidění má špatné
 • žije v tlupách, primitivní nástroje
 • maso pouze z mršin
 • spí na stromě na lůžku z větví

 

HOMO HABILIS – člověk zručný

 • před 2,5 miliony let
 • nálezy koster z Afriky
 • jemnější čelisti i zuby, zašpičaťuje klacky

 

HOMO ERECTUS – člověk vzpřímený

 • rozšiřuje se do Asie, Evropy
 • před 2 miliony let
 • mozek asi 4 letého dítěte
 • dokáže používat oheň (přirozený oheň dokáže održovat)
 • štípaní industrie = oštípávání kamenů

 

HOMO SAPIENS – člověk rozumný

 • před 200 000 lety
 • slepou větví „člověk  neandrtálský“ – zanikl
 • jsou silní, svalnatí, pevná široká kostra
 • velké nadočnicové oblouky
 • velké množství chlupů
 • nemají bradový výčnělek – nemohou mít artikulovanou řeč
 • mimika a gestiklulace
 • nedokáží se přizpůsobit změnám – vymřou

 

HOMO SAPIENS SAPIENS – člověk dnešního typu, člověk dvakrát rozumný

 • před 40 000 lety
 • rozšiřuje se po celém světě
 • zároveň s ním ještě existuje člověk neandrtálský

 

DĚLENÍ PRAVĚKU  pro oblast střední Evropy 3 mil. př. n. l. – 400 n. l.

 

Doba kamenná – PALEOLIT

 • starší doba kamenná = paleolit 3 mil. př. n.l. – 8 000 př. n. l
 • střední doba kamenná = mezolit 8 000 př. n . l. – 6 000 př. n . l.
 • mladší doba kamenná = neolit 6 000 př. n . l. – 4 200 př. n . l.
 • pozdní doba kamenná = eneolit 4 200 př. n . l. – 2 200 př. n . l.

Doba bronzová – CARNAC 2 200 př. n . l. – 800 př. n . l.

Doba železná 800 př. n . l. – 0

 

PALEOLIT

 • používá se kámen, dřevo, klína, kůže, kosti,proutí, lýko
 • štípaná industrie – pěstní klíny, štípané druhy pazourku (čepale)
 • dochází ke střídání glaciál (doba ledová) a interglaciál (doba meziledová)
 • v dobách ledových dosahuje ledovec až k našim severním hranicím
 • doba ledová – dlouhá zima 2/3 roku s krutými mrazy, léto krátké 1/3 roku
 • výskyt mamutů, jeskynních lvů, srstnatých nosorožců
 • způsob života a výživa lidí:
 • žijí v tlupách 15-30 jedinců, migrují
 • přisvojovací hospodářství – lov, sběr, žádná produkce
 • tradiční úlohy jsou dané
 • sídla u řek
 • nejstarší nálezy:
 • Dolní Věstonice – soška Věstonické Venuše – tlustější – najedená, plodná žena = ideál
 • Pavlov
 • matriarchát – děti přisvojovány matkám
 • zvířecí kulty – lovecké kulty
 • hledání totemových zvířat
 • umělecké projevy:
 • jeskynní malby – Altamira, Lascaux – informativní účely
 • u nás v Lubné nalezeno paleolitické sídliště
 • představy o posmrtném životě, pohřby – milodary
 • tlupa – na konci paleolitu se mění v rod = příbuzenstvo (až 50 lidí), společné předky

 

MEZOLIT

 • tlupa se mění na rod
 • dochází k oteplení
 • lidé se pomalu usazují, místo migrace za zvířaty vytváří lovecké revíry
 • specializují se na lov ryb – košíky v řekách
 • vynález luku – dálková zbraň
 • dochází k ochočení a používání psa

 

NEOLIT

 • společnost je rodová, bez majetkových rozdílů
 • nejdůležitější úlohu má žena – matriarchát
 • lidé se usazují, z lovců se stávají zemědělci, pěstují a chovají
 • půda se získává žďářením (vypalování lesů)
 • zemědělství vzniká na Středním východě
 • zemědělci nedokáží dostatečně prokypřit půdu – rychle se vyčerpá
 • vesnice existují 5-8 let a poté se stěhuje – chodí stále v kruhu
 • lidi živí rostlinná strava, chovají hlavně ovce, kozy, slepice
 • stavba obydlí
 • oblečení z vlny, lnu – textilní výroba
 • kamenné mlýnky na obilí, keramické nádoby – lineární keramika, šňůrová keramika – vypalování v ohništích nebo malých píckách
 • vrtaná industrie, broušená industrie
 • nejznámější sídliště v Bylanech u Kutné Hory

 

 • konstrukce domů: kůlová konstrukce, sedlová střecha ze slámy, stěny zypletené proutím a omazány hlínou s vodou

 

ENEOLIT

 • specializovaná řemesla
 • rod se mění na kmen – jazyky, zvyky
 • technické novinky – vynálezy:

tavení mědi – znalost z Blízkého východu

 • mnoho se nerozšiřuje – používá se málo
 • tyglík – kelímek na roztavení mědi

kolo a vůz – nově se budu jí cesty

 • neotáčivá přední náprava
 • vlastnictví vozu = velký majetek
 • zapřahají se kozy, krávy, hlavně koně

ochočení koně – obrovský majetek

zapřahání dobytka v zemědělství

 • jařno = jho – část postroje tažných zvířat (chomout)
 • megality – Západní Evropa
 • kamenné kultovní a pohřební památky – megalitické stavby
 • kamenné řady (aleje) – přímořskě oblasti Západní Evropy

Carnac – Francie

Stonehenge – Anglie, průměr 110m

  • 3 500 př. n. l. – 1 100 př. n. l.
  • váha: 3,5 – 40 tun
  • kalendář, model vesmíru

Kounovské řady

  • chodbovitě hroby = dolmeny – hrobky z velkých kamenů – vnitrozemní
  • menhiry . jednotlivé obří balvany – záměrně vztyčené

Oetzi – člověk nalezený v Alpách na Rakousko – Italské hranici

  • starý 3,5 tasíce let
  • zastřelen šípem
  • člověk pozdní doby kamenné
  • nalezen v 90. letech 20. století
  • při vyprošťování poškozen

 

DOBA BRONZOVÁ 2 200př. n. l. – 7 00 př. n. l.

 • objev bronzu z Blízkého východu
 • bronz = 90% mědi, 10% cínu
 • měď se dováží, cín z vlastních zdroj
 • odlévání na ztracenou formu (ztracený vosk)
 • výrobky: zbraně, zemědělské náčiní, srpy, nádoby, sošky, šperky, zbroj
 • depot – nálezy kovů
 • kanibalismus na území ČR

 

Únětická kultura

  • kvalitní keramika – keramika, zbraně, srpy

 

Mohylová kultura

  • pohřbívání náčelníků v mohylách

 

Lid popelnicových polí

  • rozsáhlé nálezy pohřebišť s urnami
  • žárové pohřby

 

Velim u Kolína – naleziště mrtvol

 • Keltové, dnešní etnika

 

Carnac – kamenná alej

 • stavba započala 4 000př. n. l. – doba eneolitu
 • velká plocha kamenných řad
 • největší kámen: výška 21 metrů
 • náboženský účel
 • hmotnost průměrně 1-2 tuny
 • Český Carnac – Kounovské řady
 • největší kámen: Pegas (6 tun)
 • stáří zhruba 4 000 let – eneolit

 

DOBA ŽELEZNÁ 700 př. n. l. – 0

 

starší doba železná – Halštatská 700př. n. l. – 400 př. n. l.

 • náčelnické pohřby
 • prohlubují se majetkové rozdíly

 

mladší doba železná – Laténská 400 př. n. l. – 0

 • do Evropy přicházejí Keltové = Galové
 • Bojové – Keltové v Čechách
 • Bohemia
 • názvy některých řek  – Vltava, Labe, Jizera, Ohře – původem keltské
 • národ řemeslníků, výborní zemědělci
 • řemesla – zpracování železa – několikrát ho tavili

nástroje: nůžky, podkovy, břitvy na holení, kosa – sekání obilí a sena – mají čím krmit i přes zimu – velká stáda

 • kamenné mlýnky na obilí
 • mechanické zámky
 • hrnčířský kruh – dokonalá keramika
 • Švartna – hnědé uhlí – povrchové sloje v okolí Kounova
 • výroba lesklých náramků
 • společnost – žijí v kmenech – v nich rody – v nich rodiny
 • vůdčí úlohu muži
 • druidové – velká vážnost
 • není náčelník, ale morální autorita
 • kněz, soudce, mág
 • Keltové mají posvátná místa v přírodě – studánky, stromy, …

oppida = keltské hradiště

 • v případě nebezpečí obyvatelé za hradby
 • řemeslnické centrum
 • většinou zároveň sídlo náčelníka

Stradonice u Berouna

Závist u Zbraslavi – největší oppidum

Hrazant

 • na našem území celkem 10
 • peníze – stratéry – duhovky
 • Podmokly – poklad okolo 40Kg
 • zbylo jen málo mincí – poklad zabaven vrchností
 • pestré oblečení
 • zločin x trest
 • utekl z bitvy – oběšení na stromě
 • nazval ženu šeredou – pokuta
 • zabil ženu, která utekla s jiným mužem – žádný trest
 • podpálila dům – vyhnanství
 • násilný čin – smrt utopěním

 

DOBA ŘÍMSKÁ – germáni na našem území

 • hranice římského imperia dosahují k Rýnu a Dunaji – mezi nimi vystavěna zeď – Limes Romanus – v určitých intervalech strážní věž
 • Germáni – civilizační úroveň – nedosahovali v ničem úroveň Galů
 • keramika není vytvářena na kruhu
 • nedokáží tak dobře obdělat půdu
 • většina obživy pastevectví a lov
 • obydlí – zemnice, polozemnice
 • velmi si cení koní
 • Římané se jich velmi obávají
 • Markomani – králem Marobud – vedl Markomanské války proti Římu
 • Kvádové – zhruba dnešní Slovensko
 • nápis na Trenčínské skále z konce 2. stolení – přezimovaly tam legie
 • náboženství – mnohobožství (polyteismus)
  • Odin – nejvyšší bůh
  • Thor – hrom a blesk
 • písmo – vyrývání do kamene
 • runy – nikdy ne na papír


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: