Evropa v první polovině 19. století

 

   Otázka: Evropa v první polovině 19. století

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Franta Slanina

 

NAPOLEONSKÉ VÁLKY (1803 – 1815)

  • květnu roku 1803 vypukla válka mezi Francií a Velkou Británií, kvůli vpádu francouzských vojsk do Hannoverska, které náleželo britské koruně
  • Británie reagovala konfiskací 1200 francouzských obchodních lodí v přístavech
  • během dvouletého plánování invaze do Anglie se nechává Napoleon v roce 1804 korunovat na francouzského císaře

 

  • admirál VILLENEUVE odlákal britskou flotilu k Antilám, zde se vyhnul bitvě, avšak při návratu do Evropy jej Britové zastihli → stáhl se ke Cádizu ve Španělsku
  • října 1805 Francie poražena admirálem NELSONEMbitvě u Trafalgaru
  • Napoleon prohlásil: „Nebudu-li za čtrnáct dní v Londýně, musím být v polovině listopadu ve Vídni.“

 

  • po Napoleonově císařské korunovaci vzniká koalice Velké Británie, Rakouska, Ruska a Švédska
  • Napoleon vstoupil na území jižního Německa, donutil rakouského generála MACKA ke kapitulaci u Ulmu, zajal 60 tisíc Rakušanů
  • v Rakousech se následně střetl s ruskou armádou generála KUTUZOVA, který byl nucen stáhnout se k Olomouci
  • francouzská armáda se dostala na jižní Moravu a obsadila Brno
  • prosince 1805 byla svedena bitva u Slavkova, Napoleon i přes početní převahu Rusů a Rakušanů dosáhl svého největšího vítězství
  • po bitvě uzavřen Prešpurský mír, v roce 1806 Napoleon zakládá Rýnský spolek, čímž zaniká Svatá říše římská po 844 letech své existence
  • císař Svaté říše římské František II. se stává rakouským císařem Františkem I.

 

  • v letech 1806 – 1807 Napoleon bojuje s Pruskem, velmi úspěšně, rozpadá se mýtus o neporazitelnosti pruské armády
  • listopadu 1806 v Berlíně vyhlášena kontinentální blokádu, zákaz obchodu s Velkou Británií
  • do prusko-francouzského sporu se přimíchává ještě Rusko, se kterým Napoleon svedl několik nerozhodných bitev, což otřáslo pověstí jeho neporazitelnosti
  • června 1807 dosáhl konečného vítězství v bitvě u Friedlandu, Prusko přišlo o velkou část území, z Ruska a Francie se stali dočasní spojenci

 

  • Španělská válka za nezávislost (1808 – 1814): Napoleon nabídl španělskou korunu svému bratrovi Josefovi → povstání španělského lidu → Španělsko proti Francii → Španělsku přichází na pomoc Anglie, svému bratrovi Napoleon, který byl však nakonec vyčerpán ruským tažením → od roku 1812 osvobozování Španělska
  • roku 1809 Rakousko rozpoutalo válku s Francií, příměří podepsáno ve Znojmě, Rakousko ztratilo zbytek provincií na Jadranu → stává se vnitrozemským státem

 

  • Napoleonovo ruské tažení (1812): Rusko porušilo kontinentální blokádu → Francie tento akt vnímá jako nepřátelský → Napoleon jde s 600 000 muži do Ruska, ze začátku se mu nedaří, Rusové však nuceni vydat Moskvu, kterou ale zapálili    → po jejím opuštění Rusové navýšili počty svých vojáků, ohromné ztráty francouzské armády, znásobené mrazy → Rusové promarnili příležitost obklíčit a zajmout Napoleona, čímž by došlo k ukončení napoleonských vále i francouzského císařství
  • Rusko hnalo Napoleona zpátky, následně se do něj pustilo Prusko, poté povstalo Německo a nakonec se přidalo ještě Rakousko
  • po několika vyhraných bitvách Napoleon tvrdě narazil v bitvě u Lipska, která se odehrála ve dnech – 19. října 1813 a která byla největší bitvou napoleonských válek
  • spojenci dokopali Napoleona zpátky do Francie, kde jej skřípli za pomocí Anglie, která přišla ze západu
  • března 1814 spojenci vyhráli bitvu o Paříž, která další den kapitulovala
  • Napoleon se vzdal a s tisícem gardistů byl poslán na Elbu
  • téměř o rok později uprchl a dostal se zpět do Paříže, z čehož si tehdejší císař Ludvík XVIII. nadělal do gatí a zdrhl za hranice
  • Proti Napoleonovi takřka celá Evropa, jako císař vydržel už jen pouhých sto dnů, byl definitivně poražen pruskou armádou června 1815bitvě u Waterloo

 

VÍDEŇSKÝ KONGRES

  • probíhal od října 1814 do června 1815
  • předsedal mu rakouský císař František I., zastupován ministrem zahraničí Klemensem Wenzelem von METTERNICHEM, za Rusko ALEXANDR I., za Prusko FRIDRICH VILÉM III., za Velkou Británii ROBERT STEWART a za Francii Maurice de TALLEYRAND
  • hlavní myšlenky:
    • restaurace = snaha o navrácení se zpátky do dob před Velkou francouzskou revolucí, snaha uspokojit územní požadavky vítezných mocností a dosadit na trůny původní panovnické rody = legitimismus
    • kvietismus = snaha o naprostý klid v Evropě, snaha zabránit revoluci za každou cenu
  • výsledky:
    • Francie ztratila válečné loďstvo, hranice do stavu před rokem 1792
    • územní vyrovnání uskutečněno
      • Rakousko získalo Benátsko, Terst, Tyrolsko, Lombardii a Dalmácii
      • Prusko získalo Porýní, část Saska, Gdaňsk, Poznaňsko, Pomořany
      • Rusko získalo Besarábii, Finsko a Polské království v personální unii
      • Belgie a Holandsko se spojilo do Nizozemského království, k němu navíc Lucembursko v personální unii
      • Velká Británie a Irsko získali Maltu, mys Dobré naděje, jižní Afriku a Cejlon
      • Německo Německý spolek (Pruské království, Rakouské císařství)
    • Švýcarsku garantována nezávislost

 

SVATÁ ALIANCE neboli METTERNICHOVSKÝ SYSTÉM

  • Rusko + Rakousko + Prusko
  • snažila se zabezpečit výsledky jednání Vídeňského kongresu
  • vydává chartu evropské kolektivní bezpečnosti
  • je omezená svoboda slova a náboženství, kontroluje se tisk, posílení absolutismu
  • postupem času narůstají spory
  • politika aliance fungovala v podstatě až do první světové války

 

MYŠLENKOVÉ PROUDY

  • politický liberalismus = svoboda člověka a občana, rovná práva, svoboda myšlení, projevu, náboženství, jedinec nemá být omezenován státem, ten zaručuje jeho svobody a chrání jeho majetek
  • hospodářský liberalismus = svoboda trhu bez zásahu státu, volná soutěž, bez cechovních a celních omezení
  • demokratické hnutí = každý občan má právo na politické rozhodování, bez ohledu na jeho majetek
  • nacionalismus = středem všeho národ, který má společný jazyk, kulturu a minulost
  • šovinismus = vyhrocený nacionalismus, víra v nadřazenost určitého národa
  • utopický socialismus = ideální sociálně spravedlivá společnost, základem je společné vlastnictví, povinná práce pro všechny, rozdělování všech produktů, odstranění sociálních problémů, každý má pracovat podle svých schopností v duchu křesťanských zásad, SAINT-SIMON nazval šlechtu, vysoké úředníky a církevní hodnostáře příživníky, ROBERT OWEN a jeho Nová harmonie (poukázky, industrializace, odstranění dětské práce, školy, čítárny, nemocenská a starobní podpora, stavba dělnických domků)

 

NÁRODNĚ EMANCIPAČNÍ HNUTÍ

  • Německo
    • manifestace za jednotu a národní svobodu
    • Wartburská slavnost: studenti pálili knihy, které symbolizovaly německou nesvobodu → Metternich zasahuje, omezuje akademickou svobodu
    • karlovarské usnesení = univerzity pod státním dohledem
    • hambašské slavnosti = požadavek zřízení republiky → potlačena svoboda tisku a shromažďování
    • vzniká německý celký spolek
  • Rusko
    • samoděržaví Alexandra I. proti důstojníkům a vzdělané mládeži
    • po nástupu cara Mikuláše I. povstání děkabristů, požadující konstituční formu vlády → potlačeno, povstalcům bylo našviháno
  • Francie
    • extrémně konzervativní Karel X. rozpustil parlament, který prosadil restituce majetku šlechty, zabaveného za revoluce
    • zavedena cenzura a omezení svobody tisku
    • červencová revoluce v roce 1830: barikády, útoky na radnici, vojsko přešlo na stranu povstalců → Karel prchl v ženském oblečení do Anglie
    • ustavena konstituční monarchie v čele s Ludvíkem Filipem
  • Belgie
    • součást Nizozemského království → byla jí vnucována nizozemština jako státní jazyk
    • roku 1830 povstání v Bruselu → odtržení, vznik nezávislého státu
    • měla nejliberálnější ústavu v Evropě


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: