Evropa + Středomoří od 11. do 15. století

 

   Otázka: Evropa + Středomoří od 11. do 15. století

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): katka

 

 

 

 

 • Změny v zemědělství a vesnická kolonizace

◦   evropa-40 mil. Obyv (2 krát více než v roce 1000)-umožněno zvýšením kvality zemědělství

◦   náročnost na potraviny

◦   příznivé podmínky-oteplení podnebí a snaha získat více úrodné půdy

 • zemědělství

◦   nový způsob zapřažění tažného zvířete při orbě (jařmo nahradil chomout-lepší využití síly. Místo rádla->záhonový pluh-lepší provzdušnění půdy a širší rýhy

◦   trojpolní hospodaření-polnosti rozděleny do 3 honů 1.-ozimé obilí, 2.-jarní, 3.-úhor-pastva, (v tříletém cyklu se vystřídaly a půda si odpočinula)

◦   rozvoj obilnářství-žito, ječmen, oves, ….., luštěniny, zelenina

◦   hospodářská zvířata-skot, prasata, ovce -anglie->vývoz vlny

◦   bludný kruh v zemědělství-nedostatek krmiva->nedostatek hnojiva

 • vesnická kolonizace

◦   rozšiřování ploch obdělávané půdy

◦   osidlování dosud neobydlených oblastí=kolonizace, byla spojena s přeměnou hospodářsky nevyužívané plochy na zemědělskou->vesnická kolonizace

◦   stálé přelidnění->stěhování na východ a do stř. Evropy

◦   české země-vnitřní kolonizace-přeměna bažinatých a lesních ploch na z. Půdu (12. stol),

◦   12-13 stol-německá (vnější) kolonizace -skandinávie, pobaltí, polsko, u nás-nížiny

◦   kolonizátoři přinášejí právní zvyklosti, tech. Novinky..

◦   zakladatel-lokátor-vybral místo, získal povolení, vyměření, vytvoření vsi, pole, kolonisté->poddanými vrchnosti (platba daní), poddaní rolníci-povini robotovat->dědičnost-emfyteutické-německé právo

◦   vesnický život-vznik v blízkosti vodního zdroje, domy (max-50)-roubené-vytápěná jizba, síň, komora, dvůr, kůlna, chlév, stodola, ovocný sad, zahrada

▪   život vesničanů určen polními pracemi

 • rozvoj měst-příčiny

◦   rostoucí počet obyvatel-rozvoj měst, která po pádu ŘZŘ upadla (řemesla, obchod..)

◦   rozšíření peněz, bezpečnoust obchodů (vyšší v chráněných městech)

◦   větší nároky na řemeslníky

◦   nejčastější vznik z kupecko-řemeslnických osad u hradů nebo na křižovatkách obchodních cest, na zeleném drnu, u nalezišť drahých kovů-horní, báňská

◦   největší rozvoj-francie, itálie, belgie. Nizozemí

 • městská kolonizace

◦   západ-doplnění sítě měst, střed a jih-vytváření

◦   kolonisté ze západu zakládali města i na východě-slovensko, pobaltí, uhrách…

◦   krysař z hameln-Grimmové  ji rozšířili, 1284-v Hameln, v Německu zbavil krysař město hlodavců, nezaplatili mu, pomstil se, 130 dětí jim odvedl pryč (jádro pověsti-můž v pestrém oblečení-lokátor odvedl mladé lidi na východ

◦   postup zakládání města-lokátor našel místo, uzavřel smlouvu s vrchností, vyměření plochy a parcel, stavba provizorních příbytků, kamenných domů (na zeleném drnu)-ČB, Plzeň

◦   z řemeslnicko kupeckých osad-u hradů-Brno, znojmo, olomouc, žatec, litoměřice

◦   1. městská práva-města na moravě-1223-Uničov

◦   nejvíce měst v čechách-za přemysla o. II.

◦   Díky kolonizaci-15-18 % němců v čechách

 • města a jejích výsady

◦   dělení-podle toho k jaké vrchnosti náležela

▪   z podnětu panovníka-vrchnostní-královská

▪   věnná-zabezpečovala daněmi živobytí královen (mělník, chrudim, jaroměř..)

▪   horní města-Jihlava, kutná hora (nejdůležitěší také náležela panovníkovi)

▪   praha-z řemeslnicko kupeckých osad-staroměstské náměstí-obehnané středisko-1230, 2. středisko-havelské náměstí->staré město(pravý břeh), levý břeh-malá strana-1257

▪   poddanská-v držení církve nebo šlechty-menší-rozloha, počet obyvatel, význam

◦   městská práva-právo postavit hradby, právo soudní, hrdelní, právo pořádat trhy-1  nebo 2 výroční-jarmarky-lidé odevšad, týdenní trhy-pro nejbližší okolí

◦   mílové právo-výsadní obchodní postavení v okruhu jedné míle

◦   právo várečné-vařit a prodávat pivo

 • život ve městě-

◦   placení daní vrchnosti (zástupce vrchnosti-rychtář)

◦   nejdůležitější orgán-městská rada-12 konšelů, 1. radní-purkmistr-ve funkci se střídali konšelé, zasedali na radnici, volil je panovník (v královských)

◦   městské republiky-S itálie, německo, -neměly nad sebou žádnou vrchnost, řízené úředníky-benátky, florencie..

 • vzhled měst

◦   malá plocha, hradby, předměstí (všichni se nevešli do hradeb)-vesničané utíkající z poddanského stavu na vesnicích, domy přiléhaly těsně na sebe->souvislá podloubí, časté požáry, nehygienické-bez kanalizace, nakažlivé nemoci

 • městská společnost

◦   plnoprávní-měšťané-vlastník domu, živnosti (řemesla)-práva podílet se na řízení a býz zvolen, ..povinnosti-daně, vojenská obrana, o příjetí mezi měšťany se žádalo

◦   lidé bez vl. Domu-v nájmech-tovaryši, služebníci, nádeníci

◦   židé a  příslušníci církve

◦   nejbohatší vrstva města-patriciát-obchodníci, mistři (zaměstnávali tovaryše)

◦   živnostníci-v cechách-řezníci, pekaři, krejčí…-jedni působili v jedné ulici, která se podle nich jmenovala, cech=ochrana proti konkurenci a podpora

◦   měšťanský dům-úzké, kamené základy, zbytek ze dřeva nebo zdiva, průčelí do ulice nebo náměstí, přízemí-spodní síň- řemeslnická dílna- krám- místo k posezení, 1. patro-vrchní síň, kuchyně, obytné místnosti- krbové ohniště, vznik požárů (hustá zástavba, dřevěné domy, vnitřní vytápění krbem)

 • dálkový obchod

◦   přispělo používání peněz

◦   střediska-Janov, Benátky(obchod mezi evropu a araby-koření, koberce) z It. Do stř. E.

◦   Augsbur a Norimberk (vzestup)-zajištěn průchod z S. It. Do J. N.-alpský průsmyk sv. Gotharda

◦   francie-Champagne, belgie-Gent a Bruggy (sukno)

◦   hanza-vznik v 2. pol. 13. stol. V oblasti baltského a sev. moře->hanzovní města-obchod po moři, sídlo hanzy-v Lübecku (SN)

◦   čechy se obchodu mezinárodního neúčastnily-špatná poloha

◦   východ-zalesněn, vpády tatarů-mimo obch- trasy

◦   snaha o získání asijského zboží->křížová výprava-1271-1296-do číny-Marco Polo

◦   půjčování peněz na úrok-židi, lichva, domy ve kterých se půjčovalo-banky (florencie…)

 • vzdělání-vysoké školy

◦   vysoká učení-univerzity-dohled církve , ale moghli se vzdělávat i jiní lidé než mniši

◦   12. stol-volná sdružení učitelů a studentů->práva a výsady->univerzity

◦   filozofie, přírodní vědy, právo, lékařství, bohoslovectví (teologie)

◦   studovat mohl křesťan ovládající latinu, chudí i bohatí

◦   v čele-rektor, v čele fakult-děkani, tituly po studiu-bakalář, mistr

◦   Itálie-Padov-právnická, v Boloni, Francie-paříž-sorbona-bohoslovectví, Anglie-Oxford, Cambridge,

◦   uplatnění nejen v církvi-úředníci, lékaři, právníci….->středověká světská inteligence

 • nižší školy

◦   čtení psaní, počítáni-šlechtici, obchodníci, řemeslníci

◦   šlechtici-soukromí učitelé, měšťanští synové-školy u farních kostelů, nebo městské šk., dívky-v soukromí, nechodili na univerzity

 • společnost-učení o trojím lidu

◦   vzrůst počtu obyvatel, ustálení složení

◦   kněží-duchovní stav, válečníci-světský stav, dělný lid

◦   duchovní-povinost seznamovat spol. S vírou, světský stav-panovníci, šlechtici, řídit stát a panství, ochrana proti nepřátelům, šířit víru mečem -přístup k úřadům-pro 1. 2 stavy

◦   dělný lid-práce rukama-rolníci (90% obyvatel evropy), měšťané, obchodníci.., musel vytvářet dost daní aby vyživovali 1. 2 stavy-někdy šlo přestoupit z 1 do 2. stavu

 • uspořádání společnosti

◦   rolník-poddaný vrchnosti, příslušel panství a náležel k farnosti

◦   rytíř-věrnost panovníkovi,šlchtická obec,držitel poddaných-živili ho, on je musel chránit

◦   měšťan-městská obec, člen farnosti a cechu

◦   kdo nikam nepatříl-na okraji společnosti-kejklíři, žebráci, nevěstky, tuláci, zločinci

◦   mimo spol. Též-kacíři, pohané, jinověrci-oddělené ulice a místa, cikáni-balkán-do evropy až v 15. století

◦   lidé se vyhýbali dále-biřicům, lidem kteří pracovali s krví nebo výměšky, katům, lazebníkům, řezníkům, rasům

 • židi

◦   přímí poddaní panovníka-privilegia, křesťané je nemají rádi-umučení kristovo-ochránění-dobří lékaři, učenci, obchodníci

◦   vlastní ulice, čtvsti, školy, hřbitovy, synagogy

◦   13. stol-vyčlenění-zvláštní znamení(přišitým na šaty)

◦   rabování jejich ulic-měli hodně peněz-pogromy, vznik Ghett

 • rozpory ve společnosti

◦   každý chtěl moc a lepší život

◦   vyšší šlechta-omezují panovníkovo postevení-podíl na panování, opírají se o pozemky (Anglie-1215-král Jan Bezzemek-Velká listina svobod->vznik velké rady-shromáždění šlechticů->rozšíření->vznik zemských sněmů, později rozhodují i preláti (církev)..

◦   šlechta považovala manuální práci za nedůstojnou ale záviděla měšťanům peníze->majetní měšťané se snažili aby jimi šlechtici neopovrhovali-snažili se dostat do šlechty

◦   zápas mezi světskou a duchovní mocí

▪   církev-velké pozemky, 11. stol-papež se postavil Jindřichovi IV. (duchovní moc je důležitěší než světská)-zápas o investituru-církev vítězí-nezávislá->papež a preláti zasahují do panování

▪   13. stol-papež Inocenc III.základy pro zřízení inkvizice-1231-založení řádu dominikání-tise měli zabývat inkvizicí

 • hospodářské potíže

◦   slábnutí zemědělské kolonizace-ustala 1350 (vesnice zpustly a zanikly, konec zakládání měst, pokles těžby drahých kovů-těžko dostupné, nedostatek mincí-vydávány na nákup orientálního zboží->snížení hodnoty peněz, peněžních dávek vrchnostem, šlechtici->lapkovství->trpění dálkového obchodu

 • morové epidemie

◦   1347-1352 (z krys na lidi)-do evropy ho přinesly janovské lodi dovážející z krymu obilí-evropané neměli iminitu->nemoc se šířila po obchodních trasách-nejvíce postižena J a Z evropa, zemřela 1/4 evropského obyvatelstva, mor se vracel-naposled v 18. stol.

◦   Mor byl považován za boží trest->prohloubení zbožnosti (doměnka-mor vyvolali židé->antisemitismus->pogromy)

 • výboje osmanských turků

◦   osmanští turci-JV evropy->rozšiřování vlivu na úkor byzantské říše

◦   pol. 14 stol-přes dardanely na balkáně-Murad I.-1. Sultán sjednotil malou asii a část balkánu pod svou vládu

◦   1389-bitva na kosově poli-turci poráží srbsko, podmanění bulharska, pol. 15. stol-kontrola nad většinou balkánu->byzantská říše=jen cařihrad a přilehlé okolí

◦   osmané-velká armána, nejobávanější=janičáři-původně křesťanští chlapci vychovaní ve stoupence islámu

 • papežství a církev

◦   narušení postavení-1309-1377-sídlo v avignonu

◦   církev-přepych, politická moc, vymáhali peněžní dávky->kritika od měšťanů, šlchticů a upřímných příslušníků církve->konec představy jednotné křesťanské evropy

 • zápas mezi francií a anglií-příčiny

◦   1328-konec vlády kapetovců->Valois (Anglický král Eduard III. Odmítl uznat jejich nárok na trůn (po matce byl kapetovec), chtěl aby anglie posílila svůj vliv ve flandrech-belgie, chtěl rozšířit své državy na pevnině (biskajský záliv))

◦   francie chtěla také flandry a sjednotit francouzsky mluvící obyvatelstvo-i v anglii

 • stoletá válka

◦   1337-válka (počátek-potopení francouzských lodí u flanderského pobřeží)

◦   1346-angličané se vylodili v S francii a porazili je v bitvě u Crécy (kresčaku), brzy získali angličané Calais–>uzavření míru výhodného pro anglii

◦   francouzi prohrávají-ozbrojené družiny šlechticů, spoléhají na statečnost,těžká jízda ale angličané-žoldnéřský systém-placení bojovníci, lučišníci

◦   dočasné úspěchy francie, další vítězství anglie1420 angl. Král Jindřich V. Získal fr. korunu->smrt jindřicha->odpor francouzů-v čele Jana z Arku-pomohla na trůn Karlu VII. Z Valois

◦   Jana 1431 upálena, 1453 museli angličané opustit francii, zůstal jim jen Calais

◦   měšťané z calais-vzdorovali až do hrozícího vyhladovění, jedníní o kapitulaci-tvrdé podmínky od Eduarda III.-6 měšťanů mu mělo odevzdat klíče od brány, nechal je popravit, na naléhání manželky je nakonec ušetřil->ponížil je , ale ukázal velkorysost

◦   pana orleánská -1428- angličané mají celý sever Fr. Bez Orleánsu, 16tiletá dívka byla přesvědčena že ji bůh vyvolil k navrácení svobody francii-lidé ji nakoupili zbroj, koně->1429 jmenována velitelem vojska, dokázala zahnat angličany od orleánsu, uspěchy, karlu VII. Otevřela cestu do remeše ke korunovaci, 1430 padla do zajetí Burgunďanů->prodána anglii->upálena, popel vhozen do Seiny

 • vliv stoleté války na život ve francii a anglii

◦   nákladné vojsko->růst daní, morové epidemie, pokles počtu obyvatel

◦   Anglie-šlechtici zabírají půdu pro pastvu ovcí-vlna, nedostatek pracovních sil->nařízení o výši maximální mzdy

◦   francie-průtahy vojsk->nemoci, vymáhání potravy, koňů atd.

◦   Vzpoury-Fr (povstání Jacquerie-1358-rozdrceno, ANGL-povstání Wata Tylera-1381-nespokojení sedláci v londýně, zabit, konec vzpoury

◦   vzchopení francie-2. Pol. 15. stol-za Ludvika XI., v anglii to trvalo déle-zápas o trůn (válka dvou růží)->1458-Tudorovci

 • uherský stát ve 14. a 15. století-hosp. A kult. Vzestup

◦   území maďarska, slovenska , podkarpatské rusi, sedmihradska, chorvatska, bosny a část jugoslávie

◦   řídké osídlení (hory, pusty), málo lidnatých měst-největší=dvojměstí Buda a Pešť, košice

◦   velké množství malých měst, úspěšné zemědělstvé-víno, dobytkářství (nezasazeni morem-díky řídkému osídlení)

◦   vydatná naleziště drahých kovů-1/3 evropského zlata(kremnice, tam byla i mincovna-zlaté dukáty) a 1/4 stříbra (slovensko-Banská Bystrica..)

◦   dynastie Anjouovců-klidný vývoj->vymžení, boje o trůn->1387-Zikmund Lucemburský-podpora měst, měl pod kontrolou církev, 1410-titul krále, později císařem

◦   od konce 14. století-najezdy osmanů-bojoval s nimi už zikmund, v 15. stol. -Matyáš Korvín-1458 králem-pod kontrolou vedlejší země koruny české i část rakous->smrt, Jagellonci->1526-smrt Ludvíka Jagellonského(v bitvě u moháče)-konec dynastie

 • Polsko a Litva

◦   2. pol. 14. stol.-příznivá doba-Karimír III. Veliký-poslední piastovec, podpora měst, zakládání hradů, univerzita v Krakově

◦   polsko=malopolsko (krakov), Velkopolsko (poznaň), Mazovsko(Varšava)

◦   konec 14. stol.-na polské trůně-litevský kníže Jagello-korunovace 1386-po křtu-jméno Vladislav-zakladatel Jagellonců

◦   Vladislav Jagelonský-pohanský původ, vytvořil polsko-Litevskou unii, christianizace Litvy-biskupství ve Vilniusu, obnovení krakovské univerzity, napjaté vztahy se Zikmundem-spolupráce s husity

◦   polskolitevská unie-z části pohané, z části vyznavači ortodoxní církve

◦   vladislav-christianizace Litvy-římskokatolická, rozšířil území státu až k černému moři

◦   1410-bitva u Grunwaldu-poráží německé rytíře

◦   Kazimír IV-(Vladislavův syn)-1466-mír s německými rytíři (v Toruni)-dostal území při ústí visly->vývoz do západní evropy

 • ruské oblasti v zápase s tatary

◦   rusko rozdrobeno na knížectví pod vládou zlaté hordy( vznik-1243)-středisko v povolží-území od Dněstru k jeniseji, vybírali od rusáků daně

◦   moskevské knížectví-významné-Dimitrij Donský-vybudoval Kreml-1380 spojil knížata proti Tatarům-porazil je v bitvě na Kulikovském poli, tataři později moskvu vyplenili

◦   15. stol zlatá horda se začíná drolit-Ivan III.-připojuje a sjednocuje území až k uralu-jako první úžívá titul car-1480-přinutil tatary aby se stáhli->16. Století-rozpad zlaté hordy

◦   ->rusko začíná dobývat polskolitevská sporná území


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: