Doba archaická starověkého Řecka – dějepis

 

   Otázka: Doba archaická starověkého Řecka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Nikola Klásková

 

 

 

Doba archaická (800 – 500 př. n. l.)

 • Původní vláda rodové aristokracie končí → nyní vznikají městské státy = polis (mn. č. poleis)
 • Na řízení státních záležitostí se podíleli plnoprávní občané
 • Obyvatelstvo rozděleno do kategorií podle majetku a tím byl ovlivněn rozsah jejich politických práv
 • Poleis = centra výroby, správy a náboženství (včetně zemědělského okolí)

 

Velká řecká kolonizace (8. – 6. stol. př. n. l.)

–        Důvody :

 1. Snaha získat novou zemědělskou půdu (důsledek přelidnění poleis)
 2. Potřeba surovin pro řemeslnou výrobu (kovy, dřevo)
 3. Nové kolonie sloužily jako odbytiště pro řecké zboží
 • Metropole (apoikie) = nově založená osada → zakládající městský stát
 • Emporia – obchodní stanice, nikoliv samostatné osady, existovaly na Předních východě, kde už byly státy (např. Egypt)
 • Osady nebyly politicky závislé na svých metropolích, ale měly úzké spojení v náboženské a obchodní oblasti
 • Řekové kolonizovali jižní Itálii a Sicílii (Velké Řecko), západní Středomoří – Marseille

 

–        Přínos a důsledky kolonizace:

 1. Klady:
 2. Rozvoj dálkového obchodu – nálezy řeckých výrobků u halštacké kultury ve Střední Evropě
 3. Rozvoj peněžního hospodářství
 4. Zdokonalení řeckých obchodních a válečných lodí
 5. Zápory:
 6. Vzniklo dlužní otroctví – levné obilí z kolonií likvidovalo řecké zemědělce → místo obilí začali pěstovat olivy a víno → náklady se vrátily až po několika letech, mezitím se zadlužili a, když neměli čím platit, stali se otroky
 • Typickým znakem řeckých států byla politika – státní záležitosti se řešily na radě či shromáždění
 • Tyranis (tyranida) = samovláda, přechodná forma vlády v některých poleis (např. Athény, Koriut), tyrani byli většinou z řad aristokracie, za jejich vlády docházelo často ke kulturnímu rozkvětu státu (např. stavba chrámů na athénské Akropoli); timokracie = rozhoduje moc bohatých bez ohledu na urozenost

 

Athény

 • Státní božstvo = bohyně Athéna
 • Podle tradice zde z prvu vládli králové, ale od 8. stol. př. n. l. vládci rodové aristokracie → z ní voleni 3 archonti (jeden armáda, druhý náboženství, třetí soudnictví) →později k nim přibylo 6 úředníků = thesmothétové – věnovali se zákonodárnosti
 • Archonti voleni na rok, poté se stali členy Aristokratické rady
 • Areopág – dohled nad zachováváním zákonů a volba úředníků
 • Původní zvykové právo bylo v roce 621 př. n. l. sepsáno na pokyn Drakóna (zákony přísné, častý trest smrti)

 

Solón

 • Vnitřní krize Athén → byl zvolen Archontem se zvláštními pravomocemi → provedl reformy (zrušil a zakázal dlužní otroctví a vykoupil za státní peníze Athéňany, kteří byli prodáni do ciziny; Athénské svobodné obyvatelstvo rozdělil do 4 tříd podle majetku – jeho výše určovala práva a povinnosti občanů) → zlomena moc aristokracie

 

Kleisthénes

 • K moci se dostal roku 510 př. n. l.

 

Reformy:

 1. Územně správní reforma
  • athénská polis rozdělena na 10 oblastí (fýly) → každá se skládala ze 3 částí (trittye – 1 – území města, 2 – vnitrozemí, 3 – přímořská oblast) → narušeno tradiční dělení oblastí podle rodových a kmenových vazeb
  • každá fýla stavěla vojsko (v jeho čele stratég) – celkem 10 stratégů
 2. Vznik rady pětiset
 • Tvořena 50 zástupci z každé fýly
 • Největší státní orgán → předseda volen každé ráno znova
 • Funkce Archontů a Areopágů zachovány, ale měli omezené pravomoce
 1. Zaveden ostrakismus = střepinový soud
 • Na hliněný střed (ostraku) napsáno jméno muže, který ohrožuje bezpečnost státu → trestem 10 let vyhnanství
 • Po návratu získal zpět občanská práva
 • Položil základy demokratického vývoje Athén – stejná politická práva pro všechny svobodné občany (ženy nemají politická práva)
 • Demos = lid, kratein = vláda → Demokracie
 • Otroci nadále nesvobodní, bezprávní → klasická otrokářská demokracie

 

Sparta

 • Jih Peloponéského poloostrova – oblast Lakónie
 • Založili ji Dórové – příchod okolo 1000 př. n. l.
 • Odlišný způsob vývoje – zvláštní typ státu – uzavřený navenek, hospodářsky soběstačný

 

Rozdělení obyvatel

 1. Sparťané
  • Privilegovaná vládnoucí skupina (10 000 mužů), plnoprávní
  • Vojenská výchova chlapců organizovaná státem
  • Od 7 let mimo domov ve vojenských táborech – tělesná zdatnost, otužilost, poslušnost, statečnost; tělesná cvičení i dívky
  • Nevěnovali se žádné výrobní činnosti, smyslem jejich života byla politika a služba armádě
 2. Perioikové
 • Obývali krajové oblasti Lakónie, byli svobodní, politicky bezprávní (museli sloužit ve vojsku)
 • Zemědělci, řemeslníci, obchodníci
 • Sparťané + Perioikové = Lakedaimoňané
 1. Helióti
 • Zotročené původní obyvatelstvo – bez práv, majetkem Spartského státu
 • Pracovali převážně v zemědělství

 

Státní zřízení

 • V čele státu 2 králové – vládli společně pocházeli ze 2 nejmocnějších rodů
 • 5 eforů – nejvyšší úředníci
 • Gerúsiá – rada starších – tvořilo ji 28 členů starších 60 let – voleni doživotně
 • Lidové shromáždění – členy plnoprávní sparťané starší 30 let
 • Sparťané nezakládali kolonie – nedostatek půdy řešili dobýváním okolního území
 • Sparta časem uzavírala spojenecké smlouvy → ve 2. pol. 6. stol. př. n. l. vznikl Peloponéský spolek – měl vojenský charakter a vůdcem byla Sparta


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: