Český stát za vlády Lucemburků – otázka z dějepisu

 

   Otázka: Český stát za vlády Lucemburků

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Marttiiinka

 

 

 

Situace po smrti Václava III.

 • po Václavu II. zbyla vdova Eliška Rejčka a 2 dcery (sestry Václava III.) – Eliška a Anna Přemyslovna
 • 4 roky boje trůn
 • zvolení českého krále v rukou šlechty
 • Tyrolský vévoda Jindřich Korutanský
 • manžel Anny Přemyslovny
 • vládl pouze rok (1306) – nerozhodný, z Čech chtěl pouze těžit
 • Rakouský vévoda Rudolf Habsburský
 • syn Albrechta Habsburského, manžel Elišky Rejčky
 • vládl jediný rok (1307) – zemřel
 • „král kaše“ – velmi šetřil i na hostinách
 • Tyrolský vévoda Jindřich Korutanský
 • dostal se znovu k moci
 • s manželkou usiloval o život Elišky Přemyslovny (uprchla do Německa)
 • Jan Lucemburský
 • syn římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského
 • ve Špýru si roku 1310 vzal Elišku Přemyslovnu
 • dohodnutý sňatek – šlechta nebyla s Jindřichem Korutanským spokojena
 • České země si musel vybojovat -> Jindřich prchl do Korutan

 

Jan Lucemburský (1310 – 1346)

 • slepý král – napřed částečně, později úplně
 • vzdělaný – mluvil několika jazyky (česky, francouzsky, latinsky, německy, italsky)
 • přezdíván jako Král evropského rytířstva
 • dobrý diplomat (toulavý král)
 • král cizinec
 • králem ve 14 letech
 • rádcem – cizinec – Petr z Aspeltu
 • nerozuměli si – velký věkový rozdíl
 • 1311 – inaugurační diplomy
 • vymezení vztahů mezi králem a šlechtou – dualismus
 • jak bude král vládnout, co si může a nemůže dovolit
 • výběr nových daní pouze se souhlasem šlechty
 • úprava odúmrti – menší vliv krále, dostátá jen část majetku zpět
 • do vysokých úřadů krále nesmí být jmenováni cizinci (zbavil se Petra z Aspeltu)
 • král nesmí bojovat v zahraničí s českým vojskem – jen doma na obranu Čech
 • s českou šlechtou vedl časté spory a drobnou domácí válku
 • u otce byl zvyklý na absolutistickou vládu
 • Eliška Přemyslovna podporovala šlechtu => spory s královnou (byla Přemyslovna – větší právo vládnout) => vzal ji syna Václava (později Karel)
 • do čela šlechty Jindřich z Lipé – oženil se s Eliškou Rejčkou
 • často vězněn
 • podkomoří (správce královské pokladny)
 • 1318 – podepsal novou smlouvu se šlechtou – Domažlické úmluvy (potvrzení inaugurační dohody)
 • rezignoval na vládu v Čechách a vládu svěřil do rukou Jindřicha z Lipé
 • odcestoval do zahraničí (základna v Lucembursku) a do Čech si jezdil jen pro peníze
 • půjčoval si – zadlužen u řady českých šlechticů, Židů
 • zastavoval královský majetek (korunovační klenoty – koruna se nikdy nenašla)

 

Zahraniční politika

 • král diplomat – účast na diplomatických jednáních, válkách, turnajích
 • pro Čechy získal Chebsko, Dolní Slezsko
 • pokus o severoitalská města – jeho jediný neúspěch
 • jedno z měst si ho pozvalo na pomoc
 • později se tam ale začal usazovat a roztahovat
 • na pomoc si pozval 15letého syna Karla, který tam málem zemřel (otrávené jídlo) – Monte Carlo
 • z Čech za ním přijeli čeští diplomaté – chtěli Karla na český trůn
 • 1333Karel, markrabě moravský (v 16 letech) – zastupoval krále
 • velmi dobře přijat (poloviční Přemyslovec)
 • Vita Caroli
 • s manželkou Blankou z Valois (od 5 let ve Francii)
 • Eliška zemřela -> 2. manželka Beatrix Bourbonská
 • 1346 – zajistil Karlovi trůn římského krále (Karel IV. o několik měsíců dříve římským králem než českým)
 • 1346 – bitva u Kresčaku – cíleně padl
 • Karel IV. odvezen (raněn) -> 1347 korunován českým králem

 

Karel IV. (1346 – 1378)

 • jako malý držen na hradě Křivoklát, poté ve Francii
 • vlastním jménem Václav, vychováván ve Francii
 • k jeho korunovaci byla zhotovena nová koruna – svatováclavská
 • manželky:
 • francouzská princezna Blanka z Valois
 • Anna Falcká
 • Anna Svídnická (+ Horní a Dolní Lužice) – matka Václava IV.
 • Eliška Pomořanská – matka Zikmunda Lucemburského a Jana Zhořeleckého
 • 1344pražské arcibiskupství – kolem hrobu sv. Václava nechal postavit Svatováclavskou kapli, která se později stala součástí Katedrály sv. Víta
 • francouzský stavitel Matyáš z Arrasu a později Němec Petr Parléř
 • 1348 – založil první univerzitu ve střední Evropě – Karlovu univerzitu (4 fakulty – filosofická, lékařská, právnická a teologická)
 • vydány listiny právně potvrzující existenci českého soustátí – země Koruny české
 • Království české a tzv. vedlejší země Koruny české (Markrabství moravské, Slezské knížectví, Horní a Dolní Lužice, Braniborsko, Horní Falc a Lucembursko)
 • zahájen výstavba Nového Města pražského
 • založení Karlštejna – diplomatické sídlo, nikdy nebylo dobyto
 • byly zde uskladněny říšské korunovační klenoty
 • Kaple sv. Kříže – autorem obrazů je Mistr Theodorik (dvorní malíř Karla IV.)
 • 1357 – Karlův most
 • v Praze založen klášter Na Slovanech (Emauzy), chrám Panny Marie Sněžné a Hladová zeď na Petříně (opevnění stavěné chudinou)
 • Praga caput regni – Praha hlava království (probíhá tam jednání týkající se celé říše)
 • 1355 – Maiesta Carolina – soubor psaných zemských zákonů
 • setkal se s odporem – Karel IV. ho prohlásil za zničený (shořel)
 • 1355 – římským císařem
 • 1356 – říšský zákon – Zlatá bula Karlova – zpečeťovala práva kurfiřtů při volbě římského krále (nyní byl volen většinou)
 • na jeho pohřbu proneseno, že byl Otec vlasti

 

Václav IV. (1378 – 1419)

 • 1361 – narozen z 3. manželství Karla IV. – s Annou Svídnickou v Norinberku
 • na začátku jeho vlády moc
 • 1363 – korunován českým králem – titul mu byl zajištěn ve 3 letech
 • lidé se bouřili proti církvi
 • od pěti let vychováván jako budoucí král – účastnil se diplomatických jednání a státních zasedání
 • => nechuť k vládě – nerad se zabýval státnickými povinnostmi -> nepřijímal cizí diplomaty, ujížděl před jednáními
 • měl vznětlivou povahu
 • 1376korunován na příkaz Karla IV. v Cáchách římským králem
 • 1400zbaven titulu římského krále – nenašel si čas na uspořádání korunovační jízdy
 • manželka Žofie Bavorská

 

Spory

s katolickou církví

 • s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna o obsazení kladrubského kláštera
 • byl tam starý opat
 • král ale nebyl v Praze a tak se jednalo -> byl pověřen Jan z Pomuku, aby zařídil výběr nového opata
 • obětí tohoto sporu se stal Jan z Pomuku (zemřel 1393) – svatořečen r. 1729 jako Jan Nepomucký

s vysokou šlechtou

 • o úřadu a moc (opírá se o „milce“ – dvořané Václava IV. z řad nižší šlechty – dostávali vysoké úřady)
 • Panská jednota – v čele Jindřich z Rožmberka
 • Václav IV. 2x zajat:
 • 1394 – uvězněn v Rakousích
 • napřed vězněn u Jindřicha z Rožmberka -> zásah Jana Zhořeleckého => úřady vráceny vyšší šlechtě
 • 1402 – zajat bratrem Zikmundem (uherský král) – šlo mu o stříbro z Kutné Hory – vpadl do Čech a zajal Václava IV.; jeho vojsko plenilo => nenávist proti Zikmundovi („liška ryšavá“)

s německými velmoži

 • nespokojenost s jeho politkou
 • 1400 – sesazen z trůnu a ztrácí titul římského krále – král nečinný, nepotřebný a nedbalý
 • později se římským císařem stává Zikmund
 • Koncil v Pise – papežské schizma
 • mistři pražské univerzity hlasují jinak (papež německý) než Václav IV. (papež francouzský)
 • zvolen 3. papež => trojpapežství
 • koncil nesplnil svůj účel
 • 1. 1409 – Kutnohorský dekret
 • upravoval hlasovací právo na pražské univerzitě: Češi 3 hlasy, cizinci 1 hlas
 • rektorem univerzity se stal Mistr Jan Hus
 • většina cizích studentů odešla => vzniká nová univerzita v Lipsku
 • účast na kázání v Betlémské kapli i s manželkou Žofií Bavorskou – do roku 1412
 • 7. 1419Václav IV. dosadil na Nové Město nové konšely, kteří vystupovali proti husitství

 

Gotika

 • vznik ve Francii ve 12. století a nečerpá z antiky
 • Saint Denis – první opatství, pohřebiště francouzských králů
 • znaky: lomený oblouk, žebrová klenba, odhmotněnost (slabé zdi), opěrný systém (pilíře, fiály), vertikalismus (vysoké stavby)
 • stavby:
 • sakrální – katedrály, kostely, kláštery
 • světské – hrady, měšťanské domy, tržiště, radnice, brány
 • katedrály: vitráže, roseta, chrliče, fiály, kružba, portály
 • hrad – Zvíkov, Křivoklát, Karlštejn
 • kamenný most v Písku
 • gotická radnice ve Vratislavi
 • chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Svatovítská katedrála
 • Notre Dame
 • chrám sv. Mořice v Olomouci
 • Remeš
 • Mont Saint Michel v Bretani
 • sochařství: trojrozměrnost, realistické zachycení předlohy, esovité prohnutí páteře, zdobení barvami (polychromie), individuální rysy, madona, pieta


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: