Český stát za posledních přemyslovců

 

   Otázka: Český stát za posledních přemyslovců

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): katka

 

 

 

 

  • Vzestup českého státu na konci 12. a na počátku 13. století

◦          2. pol 12. stol. Kolonizace v čechách

◦          Vladislav II. Spolupráce s Fridrichem Barbarossou (pomoc při dobývání Milána->králem-1158 (koruna jen pro něj. Ne dědičně)

◦          vladislav umírá->Fridrich I. Podřizuje moravské markrabství své moci

◦          Fridrich umírá->otřesení moci SŘŘ->češi získávají moravu zpět

◦          přemysl otakar I. -podpora městské kolonizace

▪          (česká šlechta společenským stavem-konrád ota potvrzuje dědičnou držbu pozemkům potomkům bývalých vlastníků->šlechta-moc-spolupráce na vládě)

▪          1212—Fridrich II. Vydává přemyslu o. I. Zlatou bulu sicilskou->dědičný královský titul (, vyjmečné postavení v SŘŘ, povinosti vůči císaři…)

  • mocenská politika posledních přemyslovců

◦          P.O.I.-smrt 1230->poslední přemyslovci

◦          úspěchy posledních přemyslovců(<-úspěchy kolonizace, naleziště stříbra-jihlava, kutná hora, neúspěchy římských císařů)

◦          POI. -místo stařešinského řádu-primogenitura

  • václav I.

◦          Zájem-.směr jih, pokračuje v kkolonizaci neobydlených oblastí, spolupráce s němci(při kolonizaci)

◦          sestra Anežka-pověstná charitativní činností- založila mužský řád Křížovníci s červenou hvězdou , svatořečená

◦           vzniklo proti němu šlechtické povstání v čele s jeho synem Přemyslem Otakarem II. , který jako patnáctiletý zahájil odboj- toto povstání potlačeno a P. O. II. byl uvězněn a později propuštěn

  • přemysl otakar II.

◦          Sňatkem( s marketou babenberskou) získal rakouské země, vládl ve Štýrsku->odpor uherského krále Bély IV.->bitva u Kresenbrunnu-1260->Béla poražen, POII. Zízkal štýrsko a Kunhutu-vnučku uherského panovníka

◦          s Anežkou z Kuenringu, což byla oficiální králova milenka, měl nemanželského syna Mikuláše Opavského-> větev opavských Přemyslovců

◦          POII.->získává korutany a Kraňsko

◦          král železný a zlatý

◦          účastnil se křížové výpravy do pobaltí->1255 tam zakládá královec

◦          králova moc (zakládal k. Města a kláštery)->odpor šlechty-vítkovci (ČB, Písek, klášter zlatá koruna v jejich blízkosti)

◦          strach SŘŘ->odmítli ho jmenovat římsko-německým králem->rudolf habsburský (ten se rozhodl přemyslovu moc oslabit->POII. Se mu musel podrobit a přimout čechy v léno, vzát se alp->chtěl se pomstít , ale bil v bitvě na moravském poli- 26. 8. 1278 zabit (neměl podporu českých šlechticů)

  • Václav II. (6 let když otec zemřel)

◦          Poručník-ota braniborský, králem ve 12ti letech

◦          jeho rozhodování ovlivňoval záviš z falknštejna-vzal si jeho matku (1289-záviš zatčen a později popraven(z počátku ho měl rád, ale pak ho obvinil ze zrady a uvěznil ho-skrze něj vydíral ostatní vítkovce-ti mu nepomohli,->popraven na hluboké)

◦          mocenská expanze na východ->1300 korunován polským králem (rozpory mezi piastovci), pro svého syna získal po vymření arpádovců uherskou korunu-1301

◦          1300-počátek ražby českých grošů v kutné hoře

◦          1. manželka-Guta habsburská(děti-anna přemyslovna, eliška přemyslovna, Václav III), 2. -Eliška Rejčka-dcera polského krále Přemysla II. (1 dítě-Eliška)

◦          Smrt 1305

  • Václav III.

◦          Vzdal se uherské koruny, málem ztratil i polskou,(vzal si Violu Těšínskou-z rodu pistovců, ale proti jeho kralování se postavil Vladislav Lokýtek)->tažení do polska-po cestě zavražděn)

◦          zavražděn 1306 při zastávce v olomouci->srpen 1306-vymření přemyslovců po meči->spory o trůn-Rudolf Habsburský si vzal Elišku rejčku a získa čechy v léno (král kaše-šetřílek)->opozice ze šlechty, chtěl zakročit vojensky ale umřel na úplavici

◦          Jindřich korutanský si vzal Annu přemyslovnu-sestru Václava III.-neměl autoritu->šlechta a církev rezhodla o novém králi-Janu Lucemburském


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: