Československo po 2. světové válce – dějepis (2)

 

   Otázka: Československo po 2. světové válce

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Zuzah

 

 

 

-ve sféře vlivů SSSR

situace:

1) problém s obnovením státního území ( SSSR odebírá Podkarp. Rus)

2) spory s Poláky o Těšínsko ( hranice Olše)

3) problémy s menšinami ( Madaři, Němci – 3mil. lidí) -) jednání o odsunu

4) válečná vláda – 4.4. 1945: KOŠICKÝ VLÁDNÍ PROGRAM

– potrestání válečných zrádců a kolaborantů

– znárodnování a pozemková reforma

– vznik Národní fronty ( seskupení polit. stran)

– úzká spolupráce se SSSR

1945 – 1968: Národní shromáždění – jednokomorový parlament

– polit. strany: KSČ – Gottwald

SOC. DEMOKRACIE –  Z. Fierlinger

NÁR. SOCIALISTÉ – P. Drtina, B. Zenkl

ČS. STRANA LIDOVÁ – J. Šrámek

SLOVENSKO – KSS, DEMOKRATICKÁ STRANA (SILNĚJŠÍ)

 

-) STRANY NÁRODNÍ FRONTY

5) problémy s uplatnováním moci – v pohraničí zbytky Němců -1946/47: Banderovci – ukrajinští nacionalisté s cílem osvobodit Ukrajinu

– Slovensko: 2 pol. orgány-) SLOVENSKÁ NÁRODNÍ RADA, SBOR POVĚŘENCŮ – spory s Čechy-) v Praze podpis: 3 PRAŽSKÉ DOHODY –  definují vztah mezi čs. vládou a SNR ( podřizuje se vládě)

 

6) znárodnování – rychlá forma, majetek kolaborantů, Němci, Madaři

– BENEŠOVY DEKRETY: 24. 10. 1945 – banky, klíčový průmysl, firmy nad 500 zaměstnanců

 

7) pozemková reforma – znárodnění půdy kolaborantů a Němců

– půda rozdána drobným rolníkům

– pokles zemědělské produkce-) hlad, vzestup cen potravin -) 1953: lístkový přídělový systém, odmítáme Marshallův plán

 

8) nová sociální opatření – nivelizace (vyrovnání) cen

– zvýšení mezd (ženy, děti, chudší vrstvy)

-zájmové organizace: ROH – Revoluční odborové hnutí (A. Zápotocký)

: SČM: Svaz československé mládeže

– květen 1946: poslední svobodné demokratické volby

: Česko – vítězí komunisté, Slovensko – demokraté

: premiér – K. Gottwald, ministr vnitra – V. Nosek (KSČ)

: ministr zahraničí J. Masaryk ( nestraník), ministr financí – J. Dolanský (KSČ)

: ministr národní obrany – L. Svoboda (nestraník)

1947: neúroda (sucho) -) snížení přídělu potravin -) SSSR posílá obilí -) komunisté ztrácí volební podporu

:HRADECKÝ PROGRAM – nová vlna znárodňování, nová pozemková reforma, milionářská daň (78%)

Únor 1948: vrchol vládní krize

:20. 2. 1948 – demise 12 nekomunistických ministrů (nár. social., lidová)→ předpoklad nepřijetí

Reakce komunistů – manifestace na Staroměstském náměstí, vznik lidových milic (ozbrojené složky)

21.2. 1948 – demonstrace za přijetí demise

22.2. 1948 – generální stávka

– studentská podpora prezidenta a demokracie

25. 2. 1948 – přijetí demise (hrozba obč. válkou a sovětskou intervenci) →jmenování nové vlády (všude komunisté nebo stoupenci) → zhroucení demokracie v ČR

21.3. 1948 – zemřel J. Masaryk (škaredý pád z okna)

 

Převzetí moci, likvidace demokracie

 • Odstranění polit. Odpůrců, zrušení politických stran
 • Čistky ve vysokých pozicích (ministerstva, armáda, policie)
 • Nové parlamentní volby 1948 – jednotná kandidátka¨
 • Zákon na ochranu republiky – povolení trestání odpůrců režimu, vznik táborů nucených prací (Jáchymov-uran)
 • Politické procesy 1948/55 – „monster procesy“, vykonstruované, justiční vraždy, prokurátor-obžalovaný (bez obhajoby)

1948: generál HELIODOR PÍKA (obviněn z vlastizrady, vlastenec, demokrat) → 1949 poprava

Angažuje se A. Čepička (ministr obrany, zeť Gottwalda)

1950: ZÁVIŠ KALANDRA (historik, Čechy za dob Přemyslovců, kazí morálku srudenstva)

: MILADA HORÁKOVÁ (národně socialistická poslankyně)

-hledání zrádců ve vlastních řadách→ 1952: generální tajemník KSČ RUDOLF SLÁNSKÝ (Gottwaldův kamarád, Skalin – Slánský nebo Gottwald), politik Vladimír Clementis

DŮSLEDKY PROCESŮ: ODSOUZENÍ 200 000 LIDÍ

: 233 ROZSUDKŮ SMRTI – 178 POPRAVENO

: NEJHORŠÍ PROCESY MIMO SSSR, OPOZICE EMIGRUJE ( PEROUTKA, TIGRID)

LIKVIDACE EKONOMIKY: SOUKROMÝ SETOR DO r. 1948 ZLIKVIDOVÁN

: CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ EKONOMIKY- JEDNA 2LETKA, OSM 5LETEK

: PŘESTAVBA PRŮMYSLU – PŮVODNĚ TEXTIL A LEHKÝ ELEKTROPRŮMYSL→ TĚŽKÝ PRŮMYSL (OSTRAVSKO – HUTNICTVÍ, TĚŽBA URANU)

: ORIENTACE TRHU – ZMĚNA ZAHRANIČNÍCH TRHŮ→ NA SSSR

: KOLEKTIVIZACE – 1949 ZÁKON O JZD (JEDNOTNÁ ZEMSKÁ DRUŽSTVA) → SLOUČENÍ MENŠÍCH CELKŮ, NUCENÝ VÝKUP POZEMKŮ + SLOUČENÍ MAJETKU, NUCENÝ VSTUP DO JZD V 50. LETECH→ PRVNÍ NÁSILNÉ AKCE, 1955- 1958: DOKONČENÍ KOLEKTIVIZACE

DRUHY ZEMĚDĚLSTVÍ: extenzivní – velká plocha→ velký výnos (Ukrajina)

: intenzivní – malá plocha→ velký výnos (chemie)

 • ČSR vysoká technická úroveň a tradice
 • Politický vývoj: 1948/53 – K. Gottwald prezident (stalinista, alkoholik, bezcharakterní člověk)
  • 1953/57 – A. Zápotocký (prosovětsky orientovaný)
  • 1953 – měnová reforma (ožebračení drobných obřadatelů→ nepokoje→ jednotné maloobchodní ceny)
  • 1956 SJEZD ČS. SPISOVATELŮ: J. Seifert žádá tvůrčí svobodu
  • 1957/68 – A. NOVOTNÝ (prezident a generální tajemník strany)
  • 1960 – nová ústava („ socialistická“) : zakotvení vedoucí úlohy komunistů, název :ČSSR
  • 1962 – MS ve fotbale (Chile) → ČSSR je 2.
  • Hospodářské potíže – kolabs trhu

: Ota Šik- ekon. Reformátor

→ KAPITALISTICKÉ PRVKY (přeprogramování 5letek, orientace na západ) → ekonomický vzestup, uklidnění situace

: zlatá 60. Léta – růst životní úrovně, nové životní styly (chalupy)

Skvělá filmová škola → „nová vlna“ – M. Forman, J Menzel

Nová liter. Díla – kritika úsměvnou formou (Škvorecký, Kundera, Vaculík)

ČSR: 1968/69: nutnost změn (kolabování hospodářství) →krize průmyslu

: občané velmi nespokojeni→ kritika komunistů → „strakovské události“ (demonstrace studentů za lepší koleje)

1968 – vedení: reformní komunisté – „socialismus s lidskou tváří“

Leden: rezignace A. NOVOTNÉHO na funkci gen. Tajemníka

Alexandr Dubček (oblíbený, přívětivý, nakloněn reformám→ bez rušení režimu)

: PRAŽSKÉ JARO (až do srpna)

Duben: rezignace A. Novotného na funkci prezidenta

Gen. Ludvík Svoboda (není komunista)

 • Nová vláda – premiér: Oldřich Čermík

Předseda NS: Josef Smrkovský

 • Akční program vlády – zrušení cenzury
  • Volná literatura
  • Volné cestování na Z
  • Dovoz zboží ze Z
  • Zvýšení pravomocí podniků

→ všeho dostatek

: nové pol. organizace – KAN (Klub angažovaných nestraníků)

-K 231 (org. Politických vězňů 50. Let)

– červen: vystoupení opozice (stalinští komunisté) → vojska VS cvičí u hranic

– Bilák, Kapek, Kolder, Švestka, Indra

: manifest DVA TISÍCE SLOV – L. VACULÍK

 • Žádost o pokračování reforem
 • Zrušení vedoucí úlohy KSČ

→SSSR žádá vysvětlení situace

 • Červenec: Moskva – porada socialistických států→ BREŽNĚVOVA DOKTRÍNA – KS musí bránit komunismus a socialismus

: Čierná nad Tisou (překladové nádraží) – oficiální Čs. – sovětské jednání → naši komunisté brání své zásady, nic nepodepisují → Sověti plánují vojenskou akci

 • Srpen: 21. 8. Vstup vojsk VS na území ČSR (750 000 vojáků + 6000 tanků)
 • Představitelé ČSSR odvezeni do SSSR→ MOSKEVSKÝ PROTOKOL (= diktát, slib, „normalizace“ situace) – Kriegel nepodepisuje→ doma nepochopení, následně protesty
 • VYSOČANSKÝ SJEZD – nesouhlas s vojsky →výměny na vysokých postech
 • Normalizace = proces, kdy se věci v ČSSR mají vrátit do normálu
 • 1) srpen 1968 – duben 1969
  • Návrat k totalitě, situace ovlivněna přítomností vojsk (odchod 1991)
  • Výměny na vysokých postech (představitelé polednové politiky odstraňováni)
  • Společnost se nepodřizuje → oceňování reformních komunistů v médiích, víra v dočasnost vojsk
  • Počátek vlny emigrace
  • Říjen 28. 10. : 50. Výročí vzniku ČSR

-přijetí zákona o federaci  → ČSFR od 1. 1. 1969→ Ústava 1969 → nejvyšší zákonodárný orgán – Federální shromáždění, s 2 komorami: Sněmovna lidu, Sněmovna národů

– leden 1969 – protest proti pasivitě: Jan Palach FF UK

– únor 1969 – Jan Zajíc

Duben 1969 – Evžen Plocek

 • 4. : A. Dubček odstupuje z fce 1. Tajemníks KSČ

→ „ normalizátor“ Gustav Husák

-21. 8. 1969 – Václavské náměstí: živelná demonstrace = poslední masový projev odporu proti komunismu

– ekonomika opět – centrálně řízené hospodářství

– „ hokejový týden“ – 2x porážka SSSR

2) jaro – podzim 1969

– čistky ve straně až do r. 1971

– 1970 – POUČENÍ Z KROZOVÉHO VÝVOJE VE STRANĚ A SPOLEČNOSTI→ lživý výklad události 1968/1969, odůvodnění nutnosti sovětské okupace

3) 70. Léta – 1989

– apatie, smíření, rezignace obyvatelstva

– 1970 nová čs. – sovětská smlouva: vzájemná pomoc a spolupráce

– 1975 – prezident: Gustav Husák

– vznik undergroundu – 2. kultura (proti té oficiální) – Plastic People of the Universe (Jirous,..)

– 1977 – CHARTA 77: SPOLEČENSTVÍ BÝVALÝCH ČLENŮ KSČ, NEKOMUNISTICKÉ INTELIGENCE

– pro dodržování lidských a občanských práv

– původně 3 mluvčí: Jan Patočka, Václav Havel, Jiří Hájek

– postihy, soudy, vězení (Petr Uhl, V. Havel, Jan Ruml,..)

– zahraničí – listy, Svědectví, Index

– rozhlas. Stanice – Svobodná Evropa, Hlas Ameriky

– Disent – hnutí snažící se o dodržování lidských práv v ČSSR

1978 Vladimír Remek ve vesmíru

 • Léta. v SSSR politické změny (Gorbačov) → změny i pro nás → problémy sovětského bloku
 • 1987 – Miloš Jakeš: gen. Tajemník KSČ
 • 1989 – NĚKOLIK VĚT: požadavek demokratizace, propuštění pol. vězňů


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: